But­ler/ Lind­gård

” EN KAN SÄ­GA ATT VI GÖR KONCEPTUELL DE­SIGN UT­AN ATT GÖ­RA AVKALL PÅ DET ESTE­TIS­KA VÄR­DET”

Plaza Deco - - I Framkant -

Vil­ka är But­ler/ Lind­gård?

– En de­sign­duo som be­står av Han­na But­ler och Ka­rin Olu Lind­gård. Vi gör ” high end sta­te­ment pie­ces” – vi­sio­nä­ra pro­jekt som of­tast har ett tyd­ligt, in­te säl­lan po­li­tiskt, bud­skap. Vi har en små­ska­lig pro­duk­tion av ex­klu­si­va de­sig­n­ob­jekt un­der eget namn, men form­ger även för and­ras räk­ning. Vi kal­lar oss tex­til­form­gi­va­re, ef­tersom tex­til är vårt spe­ci­a­list­om­rå­de och det om­rå­de som lig­ger oss var­mast om hjär­tat, vi vur­mar för ma­te­ri­al och tak­ti­li­tet i sam­klang med färg och rytm. Allt vi gör ut­går från en tex­til vin­kel, även om slut­pro­duk­ter­na in­te all­tid till­ver­kas i tex­ti­la ma­te­ri­al.

Hur bör­ja­de ni?

– Vi träf­fa­des på KADK ( Konsta­ka­de­min) i Kö­pen­hamn, där vi bå­da läs­te tex­til­de­sign. Oli­ka om­stän­dig­he­ter gjor­de att vi bör­ja­de ex­pe­ri­men­te­ra ihop i sko­lans tex­til­verk­stad och gans­ka snabbt upp­täck­te vi att vi kom­plet­te­ra­de varand­ra bra och ha­de väl­digt ro­ligt ihop. Vårt förs­ta sto­ra ge­men­sam­ma ar­be­te var vårt av­gångs­pro­jekt; en tex­til tolk­ning av fil­men Ter­mi­na­tor 2. Vi skis­sa­de på sam­ma pap­per, gjor­de färg– och mön­s­te­ra­na­ly­ser på fil­mens oli­ka de­lar och gjor­de mas­sor av tex­ti­la skis­ser in­nan vi kom fram till slut­re­sul­ta­ten.

Det var så kul att vi in­te kun­de se nå­gon an­led­ning till att job­ba var för sig när vi sen tog ste­get ut i ar­bets­li­vet.

Hur har ni ut­veck­lats se­dan dess?

– Vi har be­hål­lit ny­fi­ken­he­ten och den kre­a­ti­va gläd­jen från den ti­den. Vi skis­sar fort­fa­ran­de på sam­ma pap­per, gör mas­sor av prov­tryck och för­sö­ker of­ta hit­ta pro­jekt som på oli­ka sätt ut­ma­nar oss, helst bå­de te­ma­tiskt och tek­niskt. Men vi har bli­vit li­te mer po­li­tis­ka i vå­ra äm­nesval. Sam­ti­den och världs­lä­get har gjort att vi vill gö­ra vå­ra rös­ter hör­da, och ef­tersom form­giv­ning är vår scen är det i de­sig­n­ob­jek­ten vi vä­ver in vår ar­gu­men­ta­tion. En kan sä­ga att vi gör konceptuell de­sign ut­an att gö­ra avkall på det este­tis­ka vär­det.

– Vå­ra se­nas­te pro­jekt har be­hand­lat fe­mi­nis­tis­ka te­man kring kropps­upp­fatt­ning och kropps­re­pre­sen­ta­tion i of­fent­li­ga rum.

Hur ly­der den mest re­le­van­ta be­skriv­ning­en av er i dag?

– Ny­fik­na, mo­di­ga och ro­li­ga’. El­ler ’ vi­sio­nä­ra form­gi­va­re in­om tex­til­fäl­tet’.

Vad brin­ner ni för?

– Vi brin­ner för jäm­lik­het, sys­ter­skap och ett vär­digt be­mö­tan­de. Och för håll­bar­het, små­ska­lig­het och en öns­kan om att vår tids över­kon­sum­tion ska över­gå i lång­sik­ti­ga, väl över­väg­da in­köp som räc­ker li­vet ut.

Vad häm­tar ni fram­för allt in­spi­ra­tion ifrån – och vad är bäst just nu?

– Vi häm­tar in­spi­ra­tion från vår sam­tid, po­li­tis­ka ske­en­den och po­pu­lär­kul­tur. An­ni Al­bers, Jo­an Mit­chell och Pe­ter Zumt­hor är kre­a­tö­rer från oli­ka fält som vi of­ta åter­kom­mer till för att få in­spi­ra­tion. Den mest in­spi­re­ran­de ut­ställ­ning­en vi sett i år var The Tra­de Show. Äls­ka­de hur de ska­pa­de ett eget uni­ver­sum som in­klu­de­ra­de al­la sin­nen.

Bäst just nu är svårt att sä­ga. Det finns myc­ket som är bra på oli­ka sätt, men just nu är vi väl­digt in­ne på ke­ra­mik. Jo­an­na Günt­her, Stu­dio Ek Table­wa­re och Group part­ner är någ­ra fa­vo­ri­ter.

Tex­ti­la form­gi­va­re som vi gil­lar ex­tra myc­ket just nu är Slow­down Stu­dio och Cold Picnic.

Vad är det bäs­ta ni g jort hit­tills?

– Tits ’ n ass pro­ject som ut­ma­nar den pat­ri­ar­ka­la blic­ken och un­der­sö­ker re­pre­sen­ta­tio­nen av krop­par i of­fent­li­ga rum är nog vårt fa­vo­rit­pro­jekt just nu. Bå­de för att te­mat känns så re­le­vant och för att pro­jek­tet rym­mer en bredd från uni­ka verk bruks­före­mål.

In­om ra­men för Tits ’ n ass pro­ject ska­pa­de vi tex­til kropps­re­pre­sen­ta­tion på oli­ka sätt. Bland an­nat ut­veck­la­de vi en norm­kri­tisk skiss­tek­nik i sam- ar­be­te med en ko­re­o­graf och dan­sa­re som byg­ger på av­tryck från krop­par i rö­rel­se. Vi två, vår prak­ti­kant Sa­ra och ko­re­o­gra­fen Em­ma Rib­bing dan­sa­de helt en­kelt fram en möns­ter­de­sign. Re­sul­ta­tet blev mönst­ret Tra­ces – ab­strakt kropps­re­pre­sen­ta­tion helt fri­kopp­lad från in­van­da tan­ke­möns­ter kring hur krop­par bör vi­su­a­li­se­ras. Mönst­ret Nipp­le kom­mer från sam­ma pro­jekt. Det är ett klas­siskt möns­ter. Gra­fiskt, av­väp­nan­de, di­rekt och helt omöj­ligt att in­te äls­ka ( tyc­ker vi).

Vad skul­le ni gär­na vil­ja upp­nå?

– Vi vill gö­ra mo­nu­men­ta­la pro­jekt! Hand­tryck­ta ri­då­er för sto­ra rum, rums­li­ga ut­smyck­ning­ar för tun­nel­ba­nan. Den ty­pen av upp­drag står högt på öns­ke­lis­tan.

Vil­ka eg­na nyheter ser ni mest fram emot 2018?

– Vi ser fram emot att lan­se­ra de­sig­n­ob­jekt i för oss nya ma­te­ri­al. Men först ut från oss näs­ta år blir en ny vägg­kol­lek­tion. En trip­tyk i li­mi­te­rad upp­la­ga som vi ser myc­ket fram emot att vi­sa.

Vil­ka and­ras nyheter ser ni mest fram emot 2018?

– Vi äls­kar att föl­ja Too­goods grän­sö­ver­skri­dan­de ar­be­te och hop­pas att få se myc­ket från hen­ne näs­ta år. Vi är ock­så sjukt ny­fik­na på vad Stoft Stu­dio har i rock­är­men in­för 2018.

Hur vill ni be­skri­va Malmö som ( de­sign) stad i dag, och hur har den ut­veck­lats?

– I trans­for­ma­tio­nen från in­du­stristad till post- in­du­stristad har det ska­pats ut­rym­me för den kre­a­ti­va sce­nen att blomst­ra. Det gäl­ler form­giv­ning, men även and­ra konstar­ter som mu­sik, se­rie och hu­mor. I Malmö finns ett starkt nät­verk av duk­ti­ga form­gi­va­re som dess­utom för­stått styr­kan i att hjäl­pas åt och sam­ar­be­ta. Ge­men­samt för många av Mal­mös form­gi­va­re är att de är oräd­da, ny­fik­na och bjus­si­ga. Vi upp­le­ver att det finns en ge­men­skap och sam­ar­bets­vil­ja som över­vin­ner

al­la even­tu­el­la käns­lor av kon­kur­rens. De­signsta­den Malmö är otro­ligt vi­tal och dess­utom är sta­dens makt­ha­va­re må­na om si­na form­gi­va­re, vil­ket yt­ter­li­ga­re stär­ker de­signsce­nen. Form/ De­sign Cen­ter och kol­lek­tiv­verk­stä­der­na är väl­digt vik­ti­ga ( om än oli­ka) mö- tes­plat­ser för form­gi­va­re, ar­ki­tek­ter, konst­nä­rer och hant­ver­ka­re.

– SPOK har en vik­tig roll som kit­tet mel­lan form­gi­va­re och lo­ka­la till­ver­ka­re, vil­ket ska­par för­ut­sätt­ning­ar för grän­sö­ver­skri­dan­de sam­ar­be­ten och lo­kal, håll­bar pro­duk­tion.

Präg­lar sta­den/ plat­sen er de­sign på nå­got sätt?

– När­he­ten till kol­le­gor och små­ska­li­ga pro­du­cen­ter gör att allt känns möj­ligt. Jag tror att det fak­tum att vi ver­kar i Malmö har bi­dra­git till att vi är kax­i­ga nog att kö­ra vårt eget ra­ce.

Han­na But­ler och Ka­rin Olu Lind­gård.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.