M. U. S

” VI GIL­LAR SPILL. VI GÅR ALL­TID OCH SPANAR EF­TER NYA POTENTIELLA MA­TE­RI­AL ATT JOB­BA MED”

Plaza Deco - - I Framkant -

Vil­ka är M. U. S?

– Malmö Up­cycling Ser­vice är ett de­sign­kol­lek­tiv ba­se­rat i Malmö. Ini­ti­a­ti­vet drivs idag av in­du­stri­de­sig­ner­na An­na Gud­munds­dot­tir, Britt Jöns­son, Emi­lia Borg­vall och Pau­li­ne Ma­ti­ka. Vi är en grupp själv­stän­di­ga de­sig­ners som vill job­ba för att för­änd­ra sät­tet som vi pro­du­ce­rar och kon­su­me­rar pro­duk­ter på idag.

Hur bör­ja­de ni?

– Ini­ti­a­ti­vet bör­ja­de re­dan 2013 när An­na och Emi­lia gjor­de sitt kan­di­dat­pro­jekt till­sam­mans vid ut­bild­ning­en i in­du­stri­de­sign i Lund. För att för­val­ta det ma­te­ri­al som blev kvar från det pro­jek­tet till­ver­ka­de dom ljus­sta­ken Re­flec­tions, gjord på mar­mor– och gra­nit­spill från ste­nin­du­strin, som nu säljs i fle­ra de­sign­bu­ti­ker i Sve­ri­ge.

Ef­ter en tids up­pe­håll för fo­kus på mas­ter­ut­bild­ning i in­du­stri­de­sign på Lunds uni­ver­si­tet tog vi upp ar­be­tet med M. U. S på all­var igen. Då an­slöt sig även Britt som gick sam­ma ut­bild­ning. Vårt se­nas­te till­skott är Pau­li­ne som ny­li­gen tog ex­a­men från sko­lan i Lund och just nu hu­se­rar vi i en stu­dio i väst­ra Malmö.

Hur har ni ut­veck­lats se­dan dess?

– Idag har vi änd­rat fo­kus till att ba­ra job­ba med spill från in­du­stri­er, of­tast från till­ver­ka­re i vårt när­om­rå­de. Vi har även eta­ble­rat ett ma­ni­fest för ini­ti­a­ti­vet som vi job­bar ut­i­från, vil­ket un­der­lät­tar när vi tar oss an nya pro­jekt. Vi är som sagt ett kol­lek­tiv så al­la de­lar på de oli­ka ar­bets­upp­gif­ter­na som finns. Men vi har be­stämt att ge al­la möj­lig­het att själ­va be­stäm­ma hur del­ak­tig en vill va­ra i de oli­ka pro­jekt vi ar­be­tar på. Utö­ver att ska­pa vå­ra eg­na pro­duk­ter som vi säl­jer i bu­ti­ker och via vår egen web­s­hop så tar vi ock­så upp­drag. Det kan hand­la om att in­re­da en plats, ska­pa en spe­ci­fik pro­dukt el­ler fö­re­lä­sa och de­bat­te­ra kring spill, åter­vin­ning och håll­bar de­sign.

Hur ly­der den mest re­le­van­ta be­skriv­ning­en av er i dag?

– M. U. S job­bar för att främ­ja cir­ku­lär till­verk­ning ge­nom att de­sig­na nya ob­jekt helt ba­se­ra­de på spill. Det är ett väx­an­de ini­ti­a­tiv be­stå­en­de av unga och driv­na form­gi­va­re som vill om­de­fi­ni­e­ra vad en de­sig­ners roll är. Vi ska­par uni­ka ob­jekt ge­nom ett kon­cept som strä­var mot ett mer håll­bart sam­häl­le.

Vad brin­ner ni för?

– Vi gil­lar spill. Vi går all­tid och spanar ef­ter nya potentiella ma­te­ri­al att job­ba med. De ma­te­ri­al vi tar oss an, som of­ta är väl­digt re­surskrä­van­de att fram­stäl­la, har in­te ens fått chan­sen att bli en pro­dukt ut­an ba­ra kas­se­rats di­rekt. Vi vill ge den ty­pen av ma­te­ri­al en chans att bli nå­got. Vårt mål är att ta up­cycling, el­ler åter­bruk som det he­ter på svens­ka, till en ny ni­vå ge­nom att an­li­ta lo­ka­la till­ver­ka­re för att be­ar­be­ta spil­let. På så vis kan vi sät­ta spil­let i om­lopp i till­verk­nings­in­du­strin igen och sam­ti­digt ska­pa uni­ka pro­duk­ter. Det som är väl­digt in­spi­re­ran­de, men ock­så den störs­ta ut­ma­ning­en, är att hö­ja vär­det av så­dant ma­te­ri­al och ska­pa nå­got vackert.

Vad häm­tar ni fram­för allt in­spi­ra­tion ifrån – och vad är bäst just nu?

– Rent este­tiskt häm­tar vi myc­ket in­spi­ra­tion från be­sök vi gör hos lo­ka­la till­ver­ka­re. Det finns of­ta for­mer som åter­kom­mer i oli­ka ma­te­ri­al som vi för­sö­ker ta till­va­ra på. Det vi får mest av är run­da hål i och kan­ti­ga hörn så det blir des­sa for­mer som präg­lar vår de­sign. Se­dan är det all­tid in­spi­re­ran­de att ta del av and­ra form­gi­vares ar­be­te som tan­ge­rar det som vi gör. Stu­dio Ilio i Eng­land är till ex­em­pel en de­signstu­dio som job­bar med att ifrå­ga­sät­ta och blan­da oli­ka till­verk­nings­tek­ni­ker och job­ba med ovan­li­ga ma­te­ri­al. De har en se­rie möb­ler och fö­re­mål som de gör av spill som blir över från 3D prin­ting som är ett väl­digt in­tres­sant. Här på hem­ma­plan finns det ock­så många in­spi­re­ran­de form­gi­va­re. Malmö ba­se­ra­de Nae­mi Gustavs­son är ett ex­em­pel. Hon är mo- deska­pa­re och job­bar ock­så med al­ter­na­ti­va och of­ta åter­vun­na ma­te­ri­al i si­na kre­a­tio­ner.

Vad är det bäs­ta ni g jort hit­tills?

– Un­der den kor­ta tid vi va­rit verk­sam­ma känns det som att vi har hun­nit med myc­ket. Men vi är ex­tremt gla­da över att vi ge­nom kol­lek­tio­nen Odds & Ends har väckt tan­kar kring al­ter­na­ti­va sätt att till­ver­ka och ska­pa nya kon­su­ment­pro­duk­ter på.

Vad skul­le ni gär­na vil­ja upp­nå?

– Vi vill gär­na job­ba i stör­re ska­la till­sam­mans med stör­re till­ver­kan­de fö­re­tag. Det finns ex­tremt stor po­ten­ti­al för svens­ka mö­bel­pro­du­cen­ter att ta till­va­ra på det ma­te­ri­al som blir över från de­ras pro­duk­tion. Det ha­de va­rit otro­ligt ro­ligt att de­sig­na en pro­dukt i sam­ar­be­te med ett mö­bel­fö­re­tag som är ba­se­rad på spill från de­ras öv­ri­ga pro­duk­ter. Vi har re­dan va­rit i sam­tal med fle­ra svens­ka mö­bel­fö­re­tag och al­la är öpp­na för det­ta sätt att tän­ka men det krä­ver ju en viss om­ställ­ning.

Vil­ka eg­na nyheter ser ni mest fram emot 2018?

– Det som är mest ak­tu­ellt för oss och som vi ar­be­tar mest med just nu är för­be­re­del­ser in­för vår ge­men­sam­ma ut­ställ­ning hos Bu­ti­ken Re­pu­bli­ken un­der Stock­holms de­sign­vec­ka. Då ska vi stäl­la ut Odds & Ends samt ha en li­ten works­hop. Vi kom­mer även ta fram en ny kol­lek­tion un­der det kom­man­de året och vad gäl­ler ma­te­ri­al så är vi väl­digt in­tres­se­ra­de av att job­ba med lä­der och tex­til­spill som näs­ta ut­ma­ning.

Vil­ka and­ras nyheter ser ni mest fram emot 2018?

– Här i Skåne hän­der det ju ex­tremt myc­ket in­om de­sign just nu. Re­ge­ring­en har ny­li­gen gjort en ex­tra bud­get­sats­ning på Form/ De­sign Cen­ter så det ska bli spän­nan­de att se hur den or­ga­ni­sa­tio­nen ut­veck­las. Vi ser fram emot att se de­sign och pro­duk­tions­platt­for­men SPOKs nya sats­ning­ar. De har två väl­digt spän­nan­de pro­jekt

på gång, ett där de har bett Skåns­ka form­gi­va­re att ta fram för­slag på nya skåns­ka sou­ve­ni­rer. Där är M. U. S del­ak­ti­ga med ett bi­drag i form av en Öresunds­bro- ljus­sta­ke.

Hur vill ni be­skri­va Malmö som ( de­sign) stad i dag, och hur har den ut­veck­lats?

– Malmö är en otro­ligt mång­kul­tu­rell stad, full av ini­ti­a­tiv och ent­re­pre­nör­skap. Här finns lan­dets störs­ta in­cu­ba­tor för start- ups och den ge­ne- rel­la at­mo­sfä­ren i sta­den är att al­la har möj­lig­het att på­ver­ka sta­dens ut­veck­ling. Malmö har länge känts li­te som en un­der­dog in­om de­sign­sam­man­hang men det har gjort att många går sin egen väg och ska­par si­na eg­na för­ut­sätt­ning­ar här istäl­let. Det finns även ett starkt com­mu­ni­ty av form­gi­va­re som of­ta träf­fas och de­lar er­fa­ren­he­ter. Det är det som idag gör Malmö och Skåne till en blomst­ran­de de­sign­re­gi­on ef­tersom al­la lyf­ter varand­ra istäl­let för att kon­kur­re­ra. Det är även en stad som hu­se­rar många grym­ma kvinn­li­ga form­gi­va­re som har va­rit fö­re­bil­der för oss.

Präg­lar sta­den er de­sign på nå­got sätt?

– Ab­so­lut. Vi an­vän­der näs­tan ute­slu­tan­de ma­te­ri­al från när­om­rå­det men vår de­sign på­ver­kas ock­så en del av sta­dens ut­tryck. Det finns lik­som ett här­ligt in­dust­ri­ellt ur­sprung här som fort­fa­ran­de är märk­bart och det är fint när sa­ker är li­te rå­a­re.

De­sign­kol­lek­ti­vet M. U. S.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.