DET BÄS­TA AV DET NYA

Plaza Deco - - Ledare - RI­KARD LIND Chefre­dak­tör

N är jag går ige­nom det här num­ret av Pla­za De­co så är det någ­ra sa­ker som slår mig sär­skilt tyd­ligt.

Kvo­ten av be­gå­va­de unga ar­ki­tekt­kon­tor fort­sät­ter att fyl­las på. Den fan­tas­tis­ka vil­lan på ön Kar­pat­hos i Gre­kland är ett ut­märkt ex­em­pel på det, ri­tad och ge­nom­förd i de­talj in­i­från och ut av Stock­holms­ba­se­ra­de OOAK Ar­chi­tects. Ett i stort sett okänt li­tet kon­tor – hit­tills. Den över­häng­an­de be­tong­lå­dan, in­ki­lad högt upp bland klip­por­na med obru­ten havs­ut­sikt, kom­mer med all san­no­lik­het att in­ne­bä­ra OOAK: s ge­nom­brott. Där­för är det ex­tra kul att Pla­za De­co kan vi­sa den först av al­la.

Per Na­dén och An­ton Kol­be till­hör ock­så den fram­ryc­kan­de unga ho­pen. De­ras Vil­la Idun- Lee no­mi­ne­ra­des till Vil­la­pri­set av Sve­ri­ges Ar­ki­tek­ter 2017. Ett av hu­sets tyd­li­gas­te ka­rak­tärs­drag är dess ut­trycks­ful­la ma­te­ri­al. Den där ma­te­ri­alkäns­lan blev vi ny­fik­na på och vil­le ve­ta mer om, så i det här num­ret pra­tar vi trä och te­gel med de två ar­ki­tek­ter­na och Per Na­déns bror Pontus som är fin­snic­ka­re och som har sva­rat för myc­ket av in­red­ning­en i IdunLee.

Vi pra­tar även glas med rätt­mä­tigt hyl­la­de stjärn­skot­tet Han­na Hans­dot­ter och tex­til med väv­nings­ar­tis­ten Åsa Pär­son. Ett in­tres­sant drag som de al­la har ge­men­samt är en öp­pen och un­der­sö­kan­de re­la­tion till sitt ma­te­ri­al som of­ta gör att ma­te­ri­a­lets egen­ska­per och ” hu­mör” styr re­sul­ta­tet.

Man kan för­vå­nas över att det in­te har rests en sta­ty över Tom Ahl­ström och Hans Ehrich, el­ler gjorts ett fri­mär­ke, el­ler en bok. Nu har åt­minsto­ne det se­na­re åt­gär­dats. Läs mer un­der vin­jet­ten ” Ikon”.

Nu har al­la vik­ti­ga de­sign- och mö­bel­mäs­sor kla­rats av. Flo­den av ny­he­ter har stan­nat upp så pass att vi kan över­blic­ka den. För att få den rät­ta in­si­der­blic­ken frå­ga­de vi ett stort an­tal form­gi­va­re, in­re­da­re och ar­ki­tek­ter: Vad är det bäs­ta nya som du har sett i år? Det säk­ra ur­va­let kan du nju­ta av un­der ru­bri­ken ” Bäst al­la ka­te­go­ri­er”.

Till sä­song­ens ef­ter­läng­ta­de in­slag hör ock­så so­len och vär­men, el­ler sval­kan­de skug­gan för den de­len, och möj­lig­he­ten att mö­ble­ra upp uteplatsen och frek­ven­te­ra de bäs­ta ute­ser­ve­ring­ar­na. Även här har vi själv­fal­let en upp­sjö med för­slag. Så, i kort­het – njut stort av som­ma­ren!

» Den fan­tas­tis­ka vil­lan kom­mer att bli kon­to­rets ge­nom­brott. «

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.