BILLIE

Plaza Deco - - Moodboard | Amsell Berlin -

” Ett möns­ter för of­fent­lig mil­jö åt Frö­sö hand­tryck. Pric­ken och lin­jen, ’ back to ba­sics’, ger oänd­li­ga möj­lig­he­ter till va­ri­a­tion. Här är pric­kar­na in­di­vi­der som in­te­ra­ge­rar med varand­ra ge­nom lin­jer­na och ska­par möns­ter och in­tres­san­ta kom­bi­na­tio­ner.”

IN­SPI­RA­TION: ” In­ter­ak­ti­vi­te­ten mel­lan oli­ka in­di­vi­der på en ar­bets­plats.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.