VARDAGENS HJÄLTA

En ny bok och ut­ställ­ning vi­sar att få and­ra har be­rört vå­ra liv med sin de­sign i sam­ma om­fatt­ning som Tom Ahl­ström och Hans Ehrich.

Plaza Deco - - Ikon | A& E Design - AV CHRISTOF­FER ALKMAN

V i är väl­digt många som har hål­lit i må­lar­pens­lar­na från An­za och disk­bors­ten för Jor­dan från - ta­let, och oav­sett vad vi vän­tat på är vi sä­kert än­nu er som dra­git ett num­mer ur kö­lapp- sy­ste­met Turn- O- Ma­tic.

Där­till kan ad­de­ras mäng­der av ban­bry­tan­de lam­por, sto­len Bam- Bam, den fäll­ba­ra mu­sei­sto­len som till och med fi nns i spe­ci­alut­gå­va hos Mu­se­um of Mo­dern Art i New York, och ota­li­ga hjälp­me­del för sjuk­vår­den. Det känns rim­ligt att häv­da att Tom Ahl­ström och Hans Ehrich un­der sin långa kar­riär med fö­re­ta­get A& E De­sign har för­sett folk­hem­met med många av de verk­tyg som vi be­hö­ver i var­da­gen.

En frå­ga ba­ra: Var­för är den­na om­fat­tan­de gär­ning så blyg­samt do­ku­men­te­rad?

När boken A& E De­sign – The Book ny­li­gen släpp­tes så var det häp­nads­väc­kan­de nog den förs­ta som gjorts om Ahl­ström och Ehrich. Boken är skri­ven av pro­fes­sorn i de­sign- och konst­hant­verks­hi­sto­ria Kerstin Wick­man. Den gör en 50- årig ge­nom­gång av A& E De­signs var­dags­före­mål. In­du­stri­de­sig­ner­na Tom Ahl­ström och Hans Ehrich har ge­nom kar­riä­ren på upp­drag av bland and­ra nors­ka, svenska och ita­li­ens­ka fö­re­tag vå­gat för­änd­ra hem och o ent­li­ga lo­ka­ler världen över.

När de två Konst­fack­stu­den­ter­na från Stock­holm i slu­tet av 1960- ta­let slog si­na rit­block ihop för att fräl­sa den då un­der­ut­veck­la­de in­du­stri­de­sign- mark­na­den täpp­te man till ett stort hål. Att de dess­utom var barn av sin tid och gär­na ar­be­ta­de i ma­te­ri­a­let för ti­den – plast – vi­sa­de sig va­ra ett geni­drag.

Att Cent­rum för Nä­rings­livs­hi­sto­ria ger ut boken om ett de­sign­fö­re­tag i världs­klass är in­te en slump. A& E De­sign är ett praktex­em­pel på hur man be­dri­ver lyc­kad bu­si­ness – fl er de­sig­ners bor­de som Ahl­ström och Ehrich ta be­talt per sålt ex­em­plar. In­koms­ter­na gav ka­pi­tal till att ut­veck­la verk­sam­he­ten och växa sig star­ka­re än upp­seg­lan­de kon­kur­ren­ter. Un­der 1970- ta­let bygg­de man upp en stu­dio och verk­stad i världs­klass. Pro­to­ty­per­na ( som idag åter­fi nns hos Na­tio­nal­mu­se­um) är så ut­för­ligt gjor­da att de knappt kan skil­jas från de se­na­re se­ri­e­till­ver­ka­de va­ri­an­ter­na. Så loc­kar man upp­drags­gi­va­re att tryc­ka på start­knap­pen.

När Na­tio­nal­mu­se­um i höst åter­in­vi­ger öpp­nar man med en ju­bi­le­ums­ut­ställ­ning om A& E De­sign – då lär än­nu fl er få upp ögo­nen för al­la de pro­duk­ter som un­der 50 år un­der­lät­tat li­vet för så många män­ni­skor.

Ju­bi­le­umsmo­dell ( år ) av lam­pan Lu­ci­fer ( ) för Fa­ger­hults. Or­bit i bord­soch golv­mo­dell för Atel­jé Lyk­tan ( ) .

Tom Ahl­ström, Hans Ehrich och kö­lapp­sy­ste­met Turn- Oma­tic.

Stel­la Po­la­ris för Ya­ma­gi­wa ( ) .

Me­ga­säl­jan­de disk­bors­ten för Jor­dan ( ) .

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.