» Det hand­lar om att be­va­ra ma­te­ri­al och tra­di­tio­ner. «

Plaza Deco - - Ledare -

Ibland är det hu­set som väl­jer oss, och in­te tvärtom. Ca­te­ri­na och Ste­fa­no, yr­kes­verk­sam­ma i Mi­la­no, ha­de den sor­tens av­gö­ran­de mö­te när de stod fram­för det lant­li­ga sten­hu­set på går­den som vet­ter mot da­len i Ca­ve d’Ispi­ca, en av Si­ci­li­ens mest fan­tas­tis­ka ar­ke­o­lo­gis­ka plat­ser. Pa­ret un­der­stry­ker att hu­set ome­del­bart kän­des som hem­ma:

– Det är här vi vill och mås­te va­ra, här får vå­ra sjä­lar ro att hit­ta sig själ­va. Ge­nom åren ha­de hu­set till viss del för­fal­lit och vid ett till­fäl­le byggts om till re­stau­rang. Sa­m­ar­be­tet mel­lan ägar­na och ar­ki­tekt Vi­vi­a­na Had­dad tog hu­set till­ba­ka till dess ur­sprung, till dess enk­la och po­e­tis­ka prakt, där tyst­na­den var det mest väl­be­kan­ta lju­det. Man be­höll plan­lös­ning­en ut­an att byg­ga ut. Hu­vud­bygg­na­den, som vet­ter mot da­len, och de två an­nex­en (” Ri­cot­ta­hu­set” och ” Man­del­trädshu­set”) bil­dar till­sam­mans en in­ner­gård, skyd­dad från vin­den och ny­fik­na blic­kar.

Även Vi­vi­a­na Had­dad föll för Si­ci­li­en. För fem­ton år se­dan flyt­ta­de hon från Mi­la­no till Mo­di­ca och öpp­na­de det lil­la ho­tel­let Ca­sa Ta­lia, känt över he­la världen. Ho­tel­let har ut­sikt över ett av Ita­li­ens vack­ras­te land­skap. Had­dads jobb hand­lar om att be­va­ra ma­te­ri­al och tra­di­tio­ner, med hjälp av gam­la tek­ni­ker och ge­nom di­a­lo­ger med hant­ver­ka­re. Hon vill be­va­ra det ar­ki­tek­to­nis­ka ar­vet, men ock­så pro­va nya de­ko­ra­ti­va idéer som kan stå si­da vid si­da med ra­tio­nel­la och prak­tis­ka lös­ning­ar. På går­den an­vän­de hon sig av det­ta sätt att ar­be­ta, med ovän­ta­de re­sul­tat. Ett ex­em­pel är gol­vet, be­stå­en­de av ma­jo­lika­plat­tor från 1800- ta­let och gam­la sten­gods­plat­tor som al­ter­ne­ras med lo­kal sten. Ett an­nat är var­dags­rum­met, där hon an­vänt den gam­la tek­ni­ken coc­ci­o­pesto ( kalk­bruk med kros­sad ke­ra­mik) till­sam­mans med vit sten.

Ibland blir in­te re­sul­ta­tet hög­ljutt ut­an mer för­min­bart, som med väg­gar­na i vitt och and­ra ny­an­ser. Coc­ci­o­pesto- tek­ni­ken ger ett mjukt in­tryck, då kalk­bru­ket ap­pli­ce­ras med hjälp av en tra­sa.

I de­ras ge­men­sam­ma vi­sion för hu­set vil­le bå­de ägar­na och ar­ki­tek­ten be­va­ra den si­ci­li­ans­ka sjä­len och kom­bi­ne­ra den­na med möb­ler från oli­ka tidse­po­ker och sti­lar. Kon­tras­ter har ska­pats med hjälp av konst.

– När vi job­ba­de med in­te­ri­ö­rer­na val­de vi in­te en spe­ci­fik stil ut­an ska­pa­de ett slags in­hemskt land­skap, där var­je mö­bel fick en känslo­mäs­sig och sym­bo­lisk be­ty­del­se. Ingen­ting läm­na­des åt slum­pen och allt kom från hjär­tat. Vår pas­sion för sam­tids­konst gui­da­de oss när vi val­de fo­to­gra­fi­er av in­ter­na­tio­nel­la fo­to­gra­fer. I var­dags­rum­met togs det sto­ra fo­tot av du­on Mas­bedo. Mo­ti­vet från den nord­li­gas­te de­len av Is­land finns nu på väg­gar­na i ett hus i söd­ra Ita­li­en – här ser vi ha­vet där det in­te finns nå­got hav. Fo­to­se­ri­en med hyd­dor i sko­gen av den ita­li­ensk- li­bys­ka konst­nä­ren Ade­li­ta Hus­ny- bey gav oss sko­gens djup där det in­te finns någ­ra sko­gar.

Men det är den om­gi­van­de na­tu­ren som är den verk­li­ga kons­ten: land­ska­pet ra­mar in hu­set och gör in­ner­går­den till en här­lig plats för mål­ti­der al fres­co. Gröns­kan träng­er på ge­nom de sto­ra föns­terru­tor­na; den mag­ni­fi­ka bo­ta­nis­ka träd­går­den med 14 sor­ters aro­ma­tis­ka ör­ter från ön. Att byg­ga en pool i den här mil­jön var in­te lätt. Idag ut­gör den dock en av går­dens mest väl­de­sig­na­de ytor. Poo­len lu­tar sig mot den om­gi­van­de mu­ren och er­bju­der vy­er över da­len ge­nom en vac­ker pas­sage. Byggd med åter­vun­nen sten från trak­ten lå­ter den dig sjun­ka ner, in­te ba­ra i vatt­net, ut­an i he­la land­ska­pet och i spå­ren av det för­flut­na.

Vi­vi­a­na Had­dad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.