3. CA­MIL­LA KRISHNASWAMY

Plaza Deco - - Medarbetare -

Sty­list Ca­mil­la Krishnaswamy har rört sig från möns­ter­kon­struk­tion, över mö­bel­re­stau­re­ring till att bli en av vå­ra mest ef­ter­trak­ta­de sty­lis­ter. För Pla­za De­co har hon nu ska­pat en se­rie stil­le­ben med håll­bar­het som te­ma.

- För mig hand­lar håll­bar­het främst om att ut­gå från ett hel­hets­tän­kan­de kring hur, vad och var­för man ska kon­su­me­ra, sä­ger Ca­mil­la. Att tän­ka i ett läng­re per­spek­tiv. Pri­o­ri­te­ra kva­li­tet fö­re kvan­ti­tet. Be­håll en an­tik by­rå och kom­bi­ne­ra den med en ult­ra­mo­dern sof­fa. Ge sa­ker och ting tid. Tänk ige­nom hur du vill kän­na dig i ditt hem och vad du trivs med.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.