1. CHRISTOPHER HUNT

Plaza Deco - - Medarbetare -

Fo­to­graf Christopher Hunt har job­bat för tid­ning­ar som Va­ni­ty Fair, Mo­noc­le, Esqui­re, Vo­gue och El­le med in­rikt­ning på por­trätt. I Pla­za De­co por­trät­te­rar han nu Åsa Pär­son och Han­na Hans­dot­ter i re­por­ta­get om de­ras för­hål­lan­de till sitt ma­te­ri­al, tex­til re­spek­ti­ve glas.

– Det är all­tid fa­sci­ne­ran­de att få be­sö­ka konst­nä­rer och hant­ver­ka­res atel­jé­er, sä­ger Christopher. Ma­te­ri­a­let fick verk­li­gen en be­ty­del­se den här gång­en. Ett starkt min­ne var när Han­na vi­sa­de mig Kos­ta Bo­das orör­da vind ovan­för fa­bri­ken där gam­la glas­före­mål läm­nats med ett fint la­ger damm. Det vitt­na­de om den svenska glas­hant­verk­stra­di­tio­nen, som nu får en pånytt­fö­del­se i och med konst­nä­rer som Han­na Hans­dot­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.