Louise Lil­jencrantz

Plaza Deco - - Medarbetare -

En av Stock­holms mest ef­ter­trak­ta­de in­red­nings­de­sig­ners med upp­drag för pri­vat­per­so­ner, ho­tell och fas­tig­hets­ut­veck­la­re. För­ra året släpp­te hon även en egen mö­bel­kol­lek­tion, Louise Lil­jencrantz x K. F. K. Mas­ter Ca­bi­net­ma­kers. Fa­vo­ri­tres­mål? – Cer­nob­bio vid Co­mo­sjön. Fa­vo­rit- re­se­sätt? – Di­rekt­flyg! Fa­vo­rit- re­se­min­ne?

– När min man och jag res­te ge­nom Tosca­na, bod­de på små ro­man­tis­ka ho­tell och av­slu­ta­de med ett ma­giskt bröl­lop – vå­ra bäs­ta vän­ner gif­te sig! En tu­rist­attrak­tion som är värd upp­stån­del­sen? – Fon­da­zio­ne Pra­da är ma­giskt oav­sett vil­ken ut­ställ­ning som vi­sas. Ing­et sä­ger som­mar som …? – Smult­ron, ny­klippt gräs och att fis­ka krab­bor. Ser fram emot i som­mar? – Att spen­de­ra så myc­ket tid med min fa­milj som det ba­ra går. Vi ska ö- hop­pa i Gre­kland. Bäs­ta ho­tel­let?

– Bo­we­ry i New York ( helst runt jul), Ro­sewood i Lon­don, ro­man­tis­ka Castel­lo di Vi­ca­rel­lo i Tosca­na och pam­pi­ga Vil­la d'Es­te i Cer­nob­bio. Bäs­ta re­stau­rang­en? – Cec­co­ni’s So­ho Be­ach House, Mi­a­mi. Bäs­ta ba­ren? – Kom­men­dö­ren på min ga­ta i Stock­holm gör den bäs­ta mar­ga­ri­tan och har su­per­trev­lig per­so­nal. Bäs­ta bu­ti­ken? – Mo­der­ni­ty, punkt! Bäs­ta kul­turin­jek­tio­nen? – Egent­li­gen varsom­helst i världen, så länge man kan stro­sa runt i hi­sto­ris­ka kvar­ter. Bäs­ta stran­den? – Min sys­ter bor i Sa­ra­so­ta, Flo­ri­da, de­ras strand är grädd­vit och mjuk som po­ta­tis­mjöl. Fa­vo­rit­ga­ta? – Kvälls­tid ser jag Stock­holm glitt­ra i ha­vet ge­nom en li­ten springa in­vid Grev­ga­tan. Vad kö­per du of­tast med dig hem? – Sol­glas­ö­gon.

Tom­bo från Living Di­va­ni är per­fekt att hänga klä­der, fil­tar och blö­ta bad­klä­der på.

Säll­synt snyg­ga ham­moc­ken Ca­ve från Ca­ne- li­ne.

Sitt­puf­far Pix från ita­li­ens­ka Ar­per.

Cer­nob­bio.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.