Her­man Pers­son

Plaza Deco - - Medarbetare -

De­sign­chef hos Oscar Pro­per­ti­es och aktuell som ansvarig för in­te­ri­ö­ren i Stock­holms nya land­mär­ke Gas­kloc­kan ri­tad av Her­zog de Meu­ron. Fa­vo­rit i ute­möble­mang­et? – Hans Co­rays Lan­di chair med bord, ri­tad 1938 med ett form­språk helt ba­se­rat på funk­tio­nell in­no­va­tion. Fa­vo­ri­tres­mål?

– Små grekiska öar, får gär­na in­klu­de­ra en ex­tra lång båt­färd då det sä­ker­stäl­ler att de som ta­git sig dit upp­skat­tar en­kel­he­ten på des­ti­na­tio­nen. Sen äls­kar jag kon­trastri­ka Aten som mel­lan­de­s­ti­na­tion. Fa­vo­rit- re­se­sätt? – Fär­ja i Gre­kland! Bätt­re pe­op­le watching får man le­ta ef­ter, det är all­tid nåt se­mester­dra­ma som på­går. En tu­rist­attrak­tion som är värd upp­stån­del­sen? – Rom, off- se­a­son, även om det in­te rik­tigt ex­i­ste­rar i den evi­ga staden. Ser fram emot i som­mar? – Tel Aviv! Ver­kar va­ra bäs­ta be­ach/ stad­komb in­a­tio­nen vid Me­del­ha­vet. Bäs­ta ho­tel­let? – Hos­hi­noya i To­kyo, en ho­tellupp­le­vel­se ba­se­rad på de tra­di­tio­nel­la värds­hu­sen Ryo­kan. Bäs­ta re­stau­rang­en?

– För en som­marlunch är te­ras­sen på Bel­mond Grand Ho­tel Ti­meo i Ta­or­mi­na på Si­ci­li­en svårsla­gen, kanske in­te för me­nyn men ut­sik­ten över Et­na som har ut­brott är his­nan­de! Bäs­ta ba­ren? – Ba­ren på Gal­le Fort Ho­tel, gin och to­nic i ko­lo­ni­al mil­jö är svårsla­get. Bäs­ta bu­ti­ken/ mark­na­den? – Mai­son Em­pe­reur i Mar­seil­le, här finns allt för en syd­fransk som­mar­stil. Bäs­ta stran­den?

– Gil­lar klipp­bad och gär­na gjut­na be­tong­fun­da­ment som man kan so­la på så just nu skul­le jag sä­ga Li­do Sor­gen­te i Castro, Apu­li­en. Ma­giskt tur­kost vat­ten och en to­talt ge­nu­in ita­li­ensk käns­la bland gäs­ter­na, att lyc­kas bo­ka en sol­stol krä­ver ita­li­enskt tem­pe­ra­ment. Vad kö­per du of­tast med dig hem? – Ru­sti­ka hand­gjor­da träske­dar/ sle­var, ett en­kelt hant­verk som man kan an­vän­da i var­da­gen res­ten av året.

Rös­hults har gjort som­ma­rens mesta vill- ha- ve­dugn.

Bord och sto­lar i Et­hi­mos Plu­via- se­rie.

Bel­mond Grand Ho­tel Ti­meo.

Fif­figt flex­i­belt och fler­funk­tio­nellt bord från Ca­ne- li­ne.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.