UT­MA­NAN­DE FOR­MER

Han­na Hans­dot­ter ut­veck­lar tek­ni­ker och ut­ma­nar syn­sätt med sin svuls­tigt fulsnyg­ga och hyl­la­de glas­konst.

Plaza Deco - - Medarbetare -

Re­dan in­nan hon ha­de gått ut Konst­fack sågs Han­na Hans­dot­ter som det unga hop­pet som ska blå­sa nytt liv i svensk glas­hi­sto­ria. Men att hon över hu­vud ta­get bör­ja­de job­ba med glas sked­de av en slump.

Ge­nom en spe­ci­ell tek­nik där glas blå­ses i or­na­men­te­ra­de glas­for­mar, tar glas­konst­nä­ren Han­na Hans­dot­ters verk en helt egen väg, i bå­de ut­tryck och form. Re­sul­ta­tet är mun­blåsta skulp­tu­rer i svuls­ti­ga for­mer och fär­ger som glan­sig ro­sa, sil­ver, svart och gult. De bå­de pro­vo­ce­rar och för­för. Som del av kan­di­dat­ar­be­tet Av­tryck fick Han­na stor upp­märk­sam­het när hon gick ut Konst­fack 2017. Det var här hon hit­ta­de sitt ut­tryck där den mo­der­na ytan får sam­spe­la med mer klas­sis­ka in­slag av tek­nik, som en blink­ning till den hi­sto­ris­ka hant­verk­stra­di­tio­nen in­om glas­blås­ning.

– Trots att tek­ni­ker­na jag ar­be­tar med har en tra­di­tio­nell bas, så för­sö­ker jag all­tid hål­la mig öp­pen för gla­sets egen- ska­per och tän­ka på vad som kan va­ra möj­ligt att gö­ra. Gla­set har si­na egen­ska­per, bå­de i ut­tryck och i till­bli­vel­se­pro­ces­sen, jag för­sö­ker att ar­be­ta bå­de med och mot. För mig är det vik­tigt att gla­set har spår av den pro­cess som det har ge­nom­gått i glas­hyt­tan, sä­ger Han­na som idag de­lar sin tid mel­lan att ska­pa egen konst i sin stu­dio i Bo­da glas­bruk i Små­land, och att form­ge glas för Kos­ta Bo­da. När vi ses är hon mitt up­pe i att pro­du­ce­ra verk till so­lout­ställ­ning­en på CFHILL i Stock­holm ( ver­nis­sage den 23 maj). To­talt vi­sas 25 ny­pro­du­ce­ra­de verk i det 800 kvadrat­me­ter sto­ra gal­le­ri­et.

Vad är gre­jen med glas för dig?

– Att jag job­bar med glas är fak­tiskt mer el­ler mind­re en slump. Jag le­ta­de nog mest ef­ter ett hant­verk, och tyck­te att pro­ces­sen in­om glas­blås­ning såg ut att pas­sa mig. Det är en in­ten­siv pro­cess som krä­ver pla­ne­ring och ibland även snab­ba be­slut. Jag är otå­lig och gil­lar när det går snabbt, vil­ket det of­ta gör med glas.

Vil­ka ögon­blick öns­kar du att du ha­de valt ett an­nat ma­te­ri­al...?

– När det spric­ker så blir man ju li­te arg. Men jag bru­kar

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.