TÄNK LÄNG­RE ÄN TRENDER

Plaza Deco - - Ledare -

Från bör­jan var jag mer in­ne på klä­der och skräd­de­ri, lär­de mig möns­ter­kon­struk­tion. Men jag var ock­så en li­te rast­lös själ så jag hop­pa­de vi­da­re till trä­hant­verk och mö­bel­ta­pet­se­ring /re­stau­re­ring–men blev al­ler­giskav gam­malt ta­gel och möbel­damm! Jag bör­ja­de as­si­ste­ra en otro­ligt duk­tig sce­no­graf som ock­så job­ba­de med re­klamplåt­ning­ar och ma­ga­sin. Hon lär­de mig en hel del från grun­den, hur man blan­dar eg­na ku­lö­rer för mål­ning och myc­ket an­nat. Det var en him­la bra in­tro­duk­tion till den här världen som se­dan led­de till still li­fe och in­red­ning. Stil­le­ben­fo­to är fort­fa­ran­de det jag vur­mar mest för, den lil­la världen som of­ta ryms på ett bord men med enor­ma möj­lig­he­ter till ut­tryck.

In­spi­ra­tion och idéer fin­ner jag runt om­kring mig. De många re­sor jag gör med min son och man, all konst jag ser, god mat som vi la­gar och äter, böc­ker jag lä­ser och na­tu­ren, still­he­ten och män­ni­skor, vän­ner!

De av­tryck en män­ni­ska gör i ett rum – när­va­ron av det per­son­li­ga och mänsk­li­ga – är nå­got väl­digt vac­kert tyc­ker jag. Trender kan va­ra kul men kan ock­så ta över. Det blir så en­si­digt när allt och al­la plöts­ligt be­fin­ner sig in­om ex­akt sam­ma ra­mar och ut­tryck. Det är ock­så trist ur ett håll­bar­hets- per­spek­tiv när sti­lar of­ta ska by­tas och sa­ker er­sät­tas med nya.

Fo­to­gra­fen Alex­an­der Crispin och jag pra­ta­de om just håll­bar­het och hur vi tän­ker kring det i vå­ra jobb och privat. Det hand­lar in­te ba­ra om att åter­vin­na och kö­pa sånt som gjorts av åter­vun­net ma­te­ri­al, ut­an kanske främst om att ut­gå från ett hel­hets­tän­kan­de kring hur, vad och var­för man ska kon­su­me­ra. Tänk i ett läng­re per­spek­tiv. Bra håll­bar kva­li­tet i stäl­let för kvan­ti­tet. Be­håll en an­tik by­rå och kom­bi­ne­ra den med en ult­ra­mo­dern sof­fa. Ge sa­ker och ting tid.

Tänk ige­nom hur du vill kän­na dig i ditt hem och vad du trivs med. Du kan ex­em­pel­vis ha oli­ka set kud­dar och plä­dar som va­rie­ras åter­kom­man­de vår och vin­ter om du sö­ker va­ri­a­tion. Ta trender mer som in­spi­ra­tion och nåt kul än att de ska sty­ra dig. Ris­ken blir till slut att nå­gon okänd trendspa­na­re in­rett ditt hem ut­an att ve­ta vem du är el­ler vad du trivs med ...

Vi svens­kar kö­per som inga and­ra nya möb­ler ef­ter trender, det blir nå­got tomt och oper­son­ligt ( ohåll­bart och oe­ko­no­miskt) i att in­re­da sitt hem på det sät­tet.

Går man på mid­dag hem­ma hos nå­gon i ex­em­pel­vis Pa­ris så in­ne­hål­ler det ga­ran­te­rat mor­mors el­ler far­fars gam­la by­rå, trä­skåp el­ler sam­mets­sof­fa. Man sam­las in­te kring det se­nas­te plats­bygg­da hyll­sy­ste­met el­ler soff­grup­pen, ut­an för att um­gås, sam­ta­la, äta och dric­ka ihop. Tid och histo­ria lyfts fram med stolt­het.

För mig ter det sig na­tur­ligt att di­rekt el­ler in­di­rekt in­spi­re­ra till ett håll­bart tän­kan­de i mi­na bil­der, som här i Pla­za De­co el­ler ny­li­gen re­klam för Alcro och en mil­jö­vän­lig färg­kol­lek­tion i or­ga­nis­ka to­ner till ex­em­pel. Har man med sig hel­hets­tän­kan­det och bör­jar med små steg så kan det le­da till sto­ra, bra och vack­ra sa­ker!

» Det per­son­li­ga och mänsk­li­ga är väl­digt vac­kert. «

Ca­mil­la Krishnaswamy.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.