Mat­ti­as Ståhl­bom

TAF AR­KI­TEK­TER

Plaza Deco - - Medarbetare -

DE­SIGN

 U- Jo­ints, ut­ställ­ning i Mi­la­no ku­re­rad av An­ni­i­na Ko­ivu. Su­per­fin och in­tres­sant för al­la som job­bar med möb­ler och är in­tres­se­ra­de av de­ras de­tal­jer och ma­te­ri­a­li­tet. Ut­ställ­ning­en pre­sen­te­ra­des i en vac­ker gam­mal in­du­stri­lo­kal som i sig själv var till­räck­lig.  Achil­le Castig­li­o­nis atel­jé i Mi­la­no. Hans stu­dio är läm­nad orörd, som den var in­nan han gick bort. Och vid vis­sa till­fäl­len gui­dar hans dot­ter och det är ju in­tres­sant att få så nä­ra in­blick i en fa­vo­rit­de­sig­ners ar­bets­pro­cess.  Da­vid Erics­sons stol Pe­ti­te för Gärs­näs. En fin stol ut­an tjafs och med klas­sis­ka re­fe­ren­ser och tack va­re si­na tun­na och väl form­giv­na pro­por­tio­ner känns den än­då mo­dern.

Da­vid Ericsson för Gärs­näs.

Stol av Max Lamb, ut­ställ­ning­en U- Jo­ints.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.