Bol­le Tham & Mar­tin Vi­de­gård

THAM & VI­DE­GÅRD

Plaza Deco - - Medarbetare -

AR­KI­TEK­TUR

 Ho­tell San­ta Clara 1728, i Lis­sa­bon. Ett fan­tas­tiskt li­tet ho­tell i cen­tra­la Lis­sa­bon där ar­ki­tekt­kon­to­ret Ari­es Mat­teus an­sva­rat för re­stau­re­ring och om­bygg­nad. Ett bra ex­em­pel på ett gott samarbete mel­lan ar­ki­tekt och be­stäl­la­re.  MOS Ar­chi­tects från New York har en hel del oli­ka pro­jekt på vägg upp som är in­tres­san­ta. De byg­ger al­la på enk­la kon­struk­tio­ner med tyd­li­ga kva­li­té­er, allt från so­ci­al housing- pro­jekt till va­ru­hus i Mi­a­mi och barn­hem i Ne­pal.

Ho­tel San­ta Clara 1728.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.