Da­ni­el Heck­s­cher

NOTE DE­SIGN STU­DIO

Plaza Deco - - Medarbetare -

DE­SIGN

 Myc­ket ny spän­nan­de be­lys­ning och ar­ma­tu­rer. Många job­bar med bå­de es­te­ti­ken på själ­va ar­ma­tu­ren och på es­te­ti­ken kring ljus och ljus­bil­den, vil­ket känns högst nöd­vän­digt för att få till ett an­nars gans­ka svårt ljus med tan­ke på LED.

AR­KI­TEK­TUR

 Skäl­sö ar­ki­tek­ter. Hän­der fort­fa­ran­de ex­tremt li­te vad gäl­ler ut­veck­ling av svensk ar­ki­tek­tur. Skäl­sö ar­ki­tek­ter är ett ly­san­de och vac­kert un­dan­tag som för­tjä­nar al­la pri­ser de vun­nit se­nas­te ti­den. Mer spän­nan­de är att se vad de sto­ra in­ter­na­tio­nel­la kon­to­ren som OMA, BIG och 3XN åstad­kom­mer på den svenska are­nan.

IN­RED­NING

 Joyn Stu­dio. Ro­ligt att se en för oss re­la­tivt ny stu­dio kli­va fram och le­ve­re­ra en stark in­red­ning för Frantzén och nu se­nast ut­ställ­ning­en Hem­ma i Mi­la­no. Stort grat­tis till grym­ma tje­jer­na på Joyn Stu­dio.

Joyn Stu­di­os in­red­ning för re­stau­rang­en Frantzén.

Lee Brooms be­lys­ning Au­rora.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.