Mag­nus Ele­bäck

MASS­PRO­DUC­TIONS

Plaza Deco - - Medarbetare -

IN­RED­NING

 Ar­ki­tekt Jo­han Lytz ” upp­rust­ning” av Stor­stu­gan på Hel­las­går­den. Jag tyc­ker att det är käns­ligt gjort där man be­va­rat den där hur­ti­ga na­tio­nal­ro­man­tis­ka käns­lan och sam­ti­digt ska­pat en mo­dern mö­tes­plats bå­de för dem som gil­lar god mat och frisk luft. Hop­pas att det in­spi­re­rar fler fri­lufts­går­dar att gö­ra sam­ma upp­da­te­ring.

Hel­las­går­den – hur­tig­het i nya klä­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.