VILLAN SOM TES­TA­DE VÄNSKAPEN

För ar­ki­tek­ten Per Söderberg och spe­lent­re­pre­nö­ren Se­basti­an Knuts­son blev en mar­dröms­re­no­ve­ring av en vil­la i Bromma, Stock­holm, ett test på de­ras vän­skap se­dan barn­do­men.

Plaza Deco - - Innehåll - TEXT SO­FIA HALLSTRÖM FO­TO ERIK LEFVANDER

Ar­ki­tek­ten och form­gi­va­ren Per Söderberg och spel­pro­du­cen­ten Kings grun­da­re Se­basti­an Knuts­son är vän­ner från barn­do­mens Li­din­gö. När Se­basti­an skul­le byg­ga om sitt ny­in­köp­ta hus och an­li­ta­de Per så prö­va­des bå­de vänskapen och villan på sätt som de in­te ha­de fö­re­ställt sig.

Mitt bland 1920- tal­skå­kar­na stic­ker en mo­der­nis­tisk vit vil­la ut som om grann­ska­pet var Mi­a­mi och in­te villa­för­or­ten Ålsten i Stock­holm. Hör­nen böl­jar och mäss­sings­räc­ket sträc­ker sig he­la vä­gen ner till poo­len vid strand­kan­ten. Det är ett ex­tra­or­di­närt hus som har ge­nom­gått en om­fat­tan­de om­bygg­na­tion, or­kest­re­rad av ar­ki­tek­ten och möbel­de­sig­nern Per Söderberg – med in­spi­ra­tion från barn­do­mens Li­din­gö.

– Jag blev glad när Se­basti­an hör­de av sig för hjälp med sin ny­in­köp­ta vil­la. Det kän­des som ett stort an­svar att ri­ta hans fa­miljs nya hem och li­te ner­vöst ef­tersom vi är så go­da vän­ner. Om jag miss­lyc­ka­des skul­le jag kanske ris­ke­ra vänskapen, sä­ger Per Söderberg.

Egent­li­gen var det en gans­ka blyg­sam re­no­ve­ring som Se­basti­an Knuts­son an­li­ta­de ho­nom för ef­ter att ha köpt 1960- tals­vil­lan 2014. Kök och bad­rum. Res­ten var tänkt för fram­ti­den. Fa­mil­jen vil­le flyt­ta in så snart som möj­ligt. Men det var in­nan pro­ble­men upp­da­ga­des. Vat­ten flö­da­de in i käl­la­ren. Otill­räck­li­ga bal­kar och grund­mu­rar med­för­de ras­risk. Poo­len var an­lagd ovan­för Stock­holm Vat­tens av­lopps­led­ning för om­rå­det.

– En sak led­de till en an­nan, be­rät­tar Per Söderberg. Det bör­ja­de med pro­blem med käl­la­ren och då upp­täck­tes det att gol­vet ha­de sänkts ut­an att en ny grund ha­de gjorts. Hu­set häng­de i le­ran! Det var rätt ab­surt. Se­dan var myc­ket i hu­set då­ligt mon­te­rat och gjort med trå­ki­ga ma­te­ri­al.

Det slu­ta­de med en to­tal om­bygg­na­tion. Ner mot vatt­net bygg­de man ut, föns­ter och tak byt­tes ut, käl­la­ren gjor­des om och in­si­dan to­tal­re­no­ve­ra­des. In med smar­ta kök­s­lös­ning­ar och en öpp­ning mot och kon­takt med vatt­net som få vil­lor kan skry­ta med. Fem sov­rum upp­de­la­de på tre och en halv vå­ning­ar och an­pass­ning­ar för en mo­dern tre­barns­fa­milj. In­spi­ra­tion? Se­basti­an Knuts­sons barn­doms­hem på Li­din­gö. – Som barn var jag of­ta hem­ma hos dem, minns Per Söderberg. Det var ett här­ligt hem och nu dröm­de Se­basti­an om nå­got med sam­ma käns­la.

Den käns­lan skil­jer sig från om­giv­ning­en. Öpp­na ytor, pool och en oblyg mo­der­nism som häm­tad från ame­ri­kansk el­ler ita­li­ensk mark. Men sam­ti­digt med en vär­me bort­om barn­doms­hem­met.

– När vi pra­ta­de med Se­basti­ans pap­pa, som lå­tit byg­ga hu­set på Li­din­gö, sa han att vi bor­de und­vi­ka att gö­ra det li­ka kallt och ste­rilt. Där ur­sprungs­hu­set var väl­digt vitt med vi­ta ke­ra­mik­golv och alu­mi­ni­um­föns­ter tog vi in var­ma­re ma­te­ri­al.

Där är ek­golv, mas­sor av mäs­sing och bå­de en trap­pa och en dörr i guld. Ut­om­hus kli­ver man runt på got­ländsk kalk­sten, en varmt gråro­sa sten med myc­ket fos­si­ler. Fönst­ren har fått in­ram­ning i te­ak, ett träslag som tål det mesta sam­ti­digt som det ger en om­bo­nad käns­la av ame­ri­kanskt 1960- tal.

– Vi flir­ta­de ock­så med fun­ki­sar­ki­tek­tu­ren och dess mju­ka for­mer, sä­ger Per Söderberg. På ut­si­dan av hu­set är ena hör­net av ter­ras­sen svängt och för­sett med en rund pe­la­re.

Om det känns osvenskt så är det in­te kons­tigt. Dels är Se­basti­an Knuts­sons mam­ma ita­li­ens­ka, dels har Per Söderberg va­rit i Mi­la­no och dop­pat tår­na. Ef­ter fle­ra år i Italien har han ploc­kat med sig in­flu­en­ser­na från ita­li­ensk de­sign, sär­skilt 1960- och 1970- tal, och mix­at med vår svens­ka funkis.

– Jag för­sö­ker in­te gö­ra nå­got som är tren­digt, ut­an nå­got eget som ska hål­la över tid, sä­ger han.

Även om allt i fa­mil­jen Knuts­sons hus är ny­gjort, ska det in­te va­ra up­pen­bart. Un­ge­fär som de möbler som Söderberg gjort sig känd för och som står ut­pla­ce­ra­de över­allt i villan. De går in­te rik­tigt att pla­ce­ra in i en tidse­pok el­ler kopp­las till en na­tion.

Sam­ti­digt är hem­met helt an­pas­sat för en fa­milj an­no 2018. Ta kö­ket. Där finns en re­jäl sop­sor­te­ring med tre skåp för att kla­ra sor­te­ring av glas, pap­per och allt vad sor­te­ras kan. På and­ra si­dan av den 1,80 me­ter långa köksön finns öpp­na hyl­lor med elut­tag för köks­ma­ski­ner som en­kelt ställs upp på bän­ken vid an­vänd­ning. Där är in­te ba­ra två ug­nar, men ock­så två disk­ho­ar och in­till dem varsin disk­ma­skin för att slip­pa ploc­ka ur tre­barns­fa­mil­jens fru­kost­disk när det är dags att la­ga mid­dag.

– Se­basti­an la­gar väl­digt myc­ket mat. Han har all­tid tyckt om att bju­da på mid­da­gar, än­da se­dan han flyt­ta­de hem­i­från.

För kö­ket var det vik­tigt att in­vol­ve­ra vän­nen, som an­nars läm­na­de tyg­lar­na fria och in­te ha­de nå­gon rik­tig krav­spe­ci­fi­ka­tion för hu­set.

– Ef­tersom vi kän­ner varand­ra så väl, fick jag tol­ka allt väl­digt fritt. Se­basti­an och Ma­lin li­ta­de på mig och jag tyck­te om att an­stränga mig för att gö­ra nå­got som var per­son­ligt och bra för dem, för­kla­rar Per Söderberg.

Barn­domsvän­ner­na Per Söderberg och Se­basti­an Knuts­son.

Strik­ta fun­kis­lin­jer kom­plet­te­ras med var­ma träslag.

Rik­ligt an­vän­dan­de av guld, mä­sing och te­ak ger en de­ka­dent, in­ter­na­tio­nell och varm käns­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.