Tri­gu­ei­ros Ar­chi­tectu­re

Plaza Deco - - Medarbetare -

Ar­ki­tekt- och de­sign­by­rå som drivs av ar­ki­tek­ter­na och ma­kar­na Va­sco Tri­gu­ei­ros och Ma­ria Si­ge­man Tri­gu­ei­ros. Star­ta­de 2007 och vann re­dan 2008 upp­dra­get att ge­stal­ta den svens­ka pa­vil­jong­en vid världs­ut­ställ­ning­en i Za­ra­go­za, Spa­ni­en, ett pro­jekt helt i mas­siv­trä. Känt för ny­da­nan­de ar­ki­tek­tur i håll­ba­ra ma­te­ri­al. Va­sco Tri­gu­ei­ros föd­des i Bul­ga­ri­en till bra­si­li­ans­ka för­äld­rar, men väx­te upp i Lund. Ef­ter gym­na­si­et har han bott i São Pau­lo, Pa­ris, Madrid, Por­to. Ar­be­ta­de i tre år för den avant­gar­dis­tis­ke ar­ki­tek­ten An­ders Wil­helm­son in­nan han star­ta­de eget ar­ki­tekt­kon­tor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.