TI­DEN ÄR IN­NE

Per Ema­nu­els­son och Basti­an Bischoff har upp­höjt ti­dens gång till an­slå­en­de och gra­fiskt stark konst och nått fram­gång­ar som när­mar sig det mo­nu­men­ta­la.

Plaza Deco - - Innehåll - TEXT MAR­CUS JOONS FO­TO THRON ULLBERG

Hu­mans Since 1982 har upp­höjd ti­dens gång till konst som slår värl­den med häp­nad.

Mitt i slakt­hus­om­rå­det vid Glo­ben sö­der om Stock­holm, vid si­dan om de da­göpp­na slak­te­ri­er­na och de natt­klub­bar som tar vid när mörk­ret fal­ler, bre­der Per Ema­nu­els­sons och Basti­an Bischoffs konst- och de­sign­team Hu­mans Since 1982 ut sig. Ef­ter att ha träf­fats på Hög­sko­lan för de­sign och konst­hant­verk i Gö­te­borg 2008 har du­ons idéer nu tio år se­na­re vux­it till ett in­ter­na­tio­nellt team om tio per­so­ner. I det luf­ti­ga 800 kvadrat­me­ter sto­ra vå­nings­pla­net pro­du­ce­ras nu allt man gör från scratch till fär­di­ga verk – in­te säl­lan i sam­ar­be­ten med de fem gal­le­ri­er man re­pre­sen­te­ras av värl­den över, där­ibland Dil­lon + Lee i New Yorks konst­di­strikt i Chel­sea.

Det cen­tra­la ver­ket som ta­git allt dit där man är i dag he­ter A Mil­li­on Ti­mes. Det finns i en hel rad oli­ka ver­sio­ner men där prin­ci­pen all­tid är den­sam­ma: ett an­tal till sy­nes ana­lo­ga ur­tav­lor har pro­gram­me­rats till att un­der en mi­nut med si­na vi­sa­re ut­fö­ra oli­ka gra­fis­ka möns­ter in­nan vi­sar­na så sam­las för att vi­sa den ak­tu­el­la ti­den så som en di­gi­tal kloc­kas siff­ror. Allt­så, ett konst­verk och en kloc­ka i ett.

– Un­der vår stu­di­e­tid var det en dif­fus frå­ga som för­följ­de oss: hur de­sig­nar man tid? Kloc­kan tic­kar ju på, vad man än gör, vil­ket kan va­ra skräm­man­de för som­li­ga då vi al­la är of­fer för ti­dens gång. När vi fick idén till A Mil­li­on Ti­mes skul­le man kun­na sä­ga att vi tog den här frå­gan bok­stav­ligt. Na­ivt, näs­tan barns­ligt, ma­ni­pu­le­ra­de vi den of­fi­ci­el­la sym­bo­len för tid, allt­så kloc­kan. El­ler, man skul­le kun­na sä­ga att vi be­fri­a­de kloc­kan från sin en­da funk­tion att mä­ta och rap­por­te­ra ti­den ge­nom att ta klockvi­sar­na ur si­na ” ad­mi­nist­ra­ti­va” rol­ler och gö­ra dem till nå­got som mer lik­nar dan­sa­re, sä­ger Per.

Vid si­dan om gal­le­ri­er, konst­sam­la­re och i Mu­se­um of Mo­dern Arts shop i New York – där man kan kö­pa en mi­ni­va­ri­ant av A Mil­li­on Ti­mes á 40 x 90 cen­ti­me­ter för 6 000 dol­lar – åter­finns Hu­man Since 1982: s klock­verk även på Cros­by Stre­et Ho­tel i New York och – fram­för allt – vid Ter­mi­nal 2 på Chan­gi, Sing­a­po­res all­tid li­ka högt an­sed­da flyg­plats.

– He­la re­san med Chan­gi tog fy­ra år, sä­ger Basti­an. De kon­tak­ta­de oss 2014 och var då först in­tres­se­ra­de av nå­got mind­re men det väx­te snabbt när vi gav dem ett par för­slag på stör­re in­stal­la­tio­ner. Vi änd­ra­de plats fem gång­er in­nan det slu­ta­de som själ­va mitt­punk­ten för Ter­mi­nal 2. Det blev så kom­pli­ce­rat när vi skul­le gö­ra ver­ket i den här stor­le­ken – det är 7,5 x 3,4 me­ter och där­med stör­re än Big Bens ur­tav­la – att vå­ra tek­ni­kan­sva­ri­ga fick stan­na kvar på flyg­plat­sen i två må­na­der för att instal­le­ra allt.

Hur vik­tig är tek­no­lo­gin för er?

– Den är vik­tig men har ald­rig va­rit själ­va start­punk­ten för vå­ra pro­jekt. Tek­no­lo­gin är för oss vad ol­je­färg är för må­le­ri­konst­nä­ren, sä­ger Per.

Finns det nå­got dröm­stäl­le där ni skul­le vil­ja se A Mil­li­on Ti­mes?

– Ti­mes Squa­re, New York.

Basti­an Bischoff och Per Ema­nu­els­son i stu­di­on i slakt­hus­om­rå­det i Stock­holm.

Konst som lagsport. Hu­mans Since 1982 är ett team om 10 per­so­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.