2. SOFIA HALLSTRÖM

Plaza Deco - - Medarbetare -

Skri­bent Nå­gon gång i bör­jan av noll­noll­ta­let bör­ja­de Sofia att skri­va om mo­de. Där­ef­ter har hen­nes pen­na plott­rat vi­da­re till design, arkitektur och and­ra si­dor av kul­tu­ren. All­tid med ett stort in­tres­se för kre­a­ti­vi­tet och att ro­ta un­der smäck­ra ytor. För det här num­ret var upp­dra­get sär­skilt smäc­kert: att skild­ra och pra­ta om en ex­cep­tio­nell de­sign­vå­ning på Östermalm i Stock­holm med ar­ki­tek­ten An­ders Rot­ste­in.

2

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.