Ar­ki­tekt An­ders Rot­ste­in

Plaza Deco - - Medarbetare -

An­ders Rot­ste­in drev ti­di­ga­re fram­gångs­rikt ar­ki­tekt­kon­tor i eget namn till­sam­mans med sin far. För fem år se­dan slog han sig ihop med San­dellSand­berg, där han nu är part­ner. San­dellSand­berg be­står av ett 50- tal ar­ki­tek­ter, in­red­nings­ar­ki­tek­ter, form­gi­va­re och in­gen­jö­rer. Kon­to­ret äg­nar sig åt allt från pro­dukt­de­sign til stads­ut­veck­ling. Ak­tu­el­la pro­jekt är ett 23- vå­nings bo­stads­hus i Norr­täl­je hamn samt inredning av bo­la­get Gräng­es hu­vud­kon­tor. Tea­met som ar­be­ta­de med den ex­cep­tio­nel­la, kon­cep­tu­ellt driv­na vå­ning­en i re­por­ta­get be­stod av An­ders Rot­ste­in och in­red­nings­ar­ki­tek­ter­na Kol­brun Le­os­dot­tir och Fred­rik Lai­ho­i­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.