KORGMÖBEL

Plaza Deco - - Medarbetare -

Var­för gå över ån ef­ter vat­ten, el­ler ens ett par korg­möb­ler? Mat­ti Kle­nell: ” I jak­ten ef­ter det lo­ka­la och re­gi­o­na­la ham­na­de vi ibland läng­re bort än vi nå­gon­sin kun­nat tro men ibland ock­så väl­digt myc­ket när­ma­re käl­lan än man kun­nat ana. Som Lars­son Korg­ma­ka­re på Söd­ra Dryc­kes­gränd runt hör­net från Skepps­bron i Gam­la stan i Stock­holm. Här­i­från ser man Nationalmuseum och vi ha­de gångav­stånd med de fär­di­ga möb­ler­na. Plat­sen rym­mer i sin li­ten­het så myc­ket svensk de­sign­histo­ria med sin kopp­ling till Svenskt Tenn och Jo­sef Frank. Att ma­te­ri­a­let kom­mer från bort­re Asi­en till­för en ex­tra di­men­sion i dis­kus­sio­nen kring vad som är det lo­ka­la och ty­pis­ka för vår plats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.