GLAS

Plaza Deco - - Medarbetare -

Dricks­glas, va­ser, en mag­ni­fik one- off- ljus­kro­na och en räc­ka and­ra uni­ka be­lys­ning­ar till­ver­ka­de av Skruf, Design House Stock­holm, Glass Facto­ry i Bo­da, Iit­ta­la... Gla­set spe­lar tvek­löst en cen­tral roll i re­stau­rang­en. Mat­ti Kle­nell: ” Glas­ri­ket är in­te dött. Tvärtom. I as­kan gror det och nå­got nytt och rätt sym­pa­tiskt väx­er fram ur det gam­la. Det i glas­väg som in­te gjor­des där togs of­tast fram av män­ni­skor som fått sin skol­ning i om­rå­det men en hel ser­vis, ka­raf­fer och va­ser blås­tes på Skruf och vi gjor­de lam­por och en ljus­kro­na på fan­tas­tis­ka Glass Facto­ry i Bo­da, en plats som på många sätt sym­bo­li­se­rar det nya. Vi gjor­de ock­så lamp­glas i Fin­land och käns­lan är li­ka­dan där. Ur det gam­la byg­ger man nytt och fa­bri­kens vär­de till­va­ra­tas åter­i­gen på ett sätt som väc­ker hopp.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.