ARTY FARTY

Plaza Deco - - Medarbetare -

Vem äls­kar in­te Käl­le­mos un­der­sö­kan­de, un­der­fun­di­ga och, får man för sig ibland, mark­nads­o­be­ro­en­de konst­när­lig­het? Till Nationalmuseum har fö­re­ta­get pro­du­ce­rat bar­pall, kläd­kro­kar, kafé­bord, hyl­la och karm­stol av lä­der. Mat­ti Kle­nell: ” Man kan in­te un­derskat­ta be­ty­del­sen av Käl­le­mo och fa­mil­jen Lund­hs all­konst­verk i Vär­na­mo. Det de gjort och gör får stän­digt åter­verk­ning­ar på he­la mö­bel­bran­schen och lan­dets öv­ri­ga pro­du­cen­ter nic­kar nog in­stäm­man­de. De re­a­ge­rar an­ting­en ge­nom att gö­ra tvärtom el­ler ge­nom att ta till sig tan­kar och ar­bets­sätt. Man tyc­ker sa­ker om dem och de väc­ker dis­kus­sion ute i ena än­den av spekt­rat. En sak jag re­a­ge­rat på är att de all­tid ges så myc­ket kär­lek och upp­skatt­ning av sina kon­kur­ren­ter. Al­la gil­lar och ser vär­det med lil­la, vack­ra Käl­le­mo.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.