Det sit­ter i väg­gar­na

Kra­nar är vik­ti­ga gre­jer. Så vik­ti­ga att fa­mil­jen Ro­quet släng­de de förs­ta skis­ser­na på bad­rum­met och an­pas­sa­de allt för att få plats med de rät­ta ar­ma­tu­rer­na. Men så är de ock­så svin­snyg­ga.

Plaza Guiden (Husguiden och Kök & Badguiden) - - BAD - text Lou­i­sa Ham­mar­bäck fo­to He­lén Pe Sty­ling Jo­sep­hi­ne Blixt & Lou­i­sa Ham­mar­bäck

– He­la bad­rum­met är fak­tiskt byggt kring kra­nar­na. Vi var ba­ra tvung­na att ha just de här kra­nar­na trots att vi tving­a­des ri­ta om he­la bad­rum­met och att det blev typ en me­ter mind­re. De är dess­utom det dy­ras­te vi köpt till he­la hu­set, skrat­tar Mi­ra Ro­quet.

Fa­mil­jen Ro­quet är in­te ovana bad­rums­re­no­ve­ra­re, det här är det sjät­te bad­rum­met i ord­ning­en. Det fick sitt nya ut­se­en­de i sam­band med att fa­mil­jens nya hus to­tal­re­no­ve­ra­des in­nan in­flytt. Med var­je ny re­no­ve­ring kom­mer nya kun­ska­per. Den­na gång lär­de de sig att de in­fäll­da kra­nar­na krä­ver myc­ket yta – ba­kom väg­gen.

– Man mås­te ha en box in­ne i väg­gen ba­kom kra­nar­na och den tar en del plats. Vå­ra är ock­så dum­ma för istäl­let för en blandare så vri­der man på varmt och kallt vat­ten på oli­ka kra­nar. Jag har bli­vit skål­lad ibland. Men jag väl­jer nog än­då de här kra­nar­na i näs­ta hem ock­så. Man an­pas­sar sig – och de är ju svin­snyg­ga, sä­ger Mi­ra. An­nars var mål­bil­den att få in färg och mar­mor i bad­rum­met. – Vi har haft myc­ket mar­mor i vå­ra bad­rum för­ut och den här gång­en ha­de jag helt snö­at in på det här schack­ru­ti­ga gol­vet, med svart­vi­ta mar­morplat­tor.

Jag vil­le ha det nå­gon­stans i hu­set och det blev till slut här. Det var tvung­et att va­ra 20x20 cen­ti­me­ter sto­ra plat­tor, 15x15 cen­ti­me­ter var all­de­les för li­tet och 30x30 cen­ti­me­ter all­de­les för stort. Det var jät­tesvårt att hit­ta den stor­lek vi vil­le ha. Kom­mo­den var på tan­ke­sta­di­et mörk­blå och se­dan vin­röd in­nan vi lan­da­de i den här mint­grö­na ny­an­sen. Nu kan jag ång­ra att den in­te blev vin­röd. Mint­grönt känns li­te som en halv­me­syr, sä­ger Mi­ra And­ra in­slag i bad­rum­met har hängt med än­da se­dan barns­ben. – Vi har all­tid haft in­bygg­da hyl­lor i ka­kel­väg­gen se­dan jag var li­ten. ”Glöm in­te den in­fäll­da hyl­lan” på­min­ner mam­ma all­tid om när vi ska re­no­ve­ra ett bad­rum, be­rät­tar Mi­ra.

Rak­spe­geln i duschen är en an­nan idé som Mi­ra fått från si­na för­äld­rar, den syns in­te på bil­der­na, men i duschen sit­ter en li­ten in­fälld spe­gel i an­sikts­höjd.

”Den här gång­en ha­de jag helt snö­at in på det här schack­ru­ti­ga gol­vet.”

In­fällt. De fi­na in­fäll­da kra­nar­na från Dorn­bracht be­hö­ver ut­rym­me ba­kom väg­gen, vil­ket kräv­de en viss an­pass­ning av bad­rum­mets ut­form­ning. Kom­mo­den och hand­fa­ten är från Su­per­front. Spe­geln är mått­be­ställd hos en glas­mäs­ta­re. Tvål och hand­kräm från...

Ori­gi­nal. Golv­plat­tor­na är 20x20 cm och kom­mer från Ka­kel­spe­ci­a­lis­ten. Kak­let på väg­gar­na är stan­dard­ka­kel 7,5x15 cm köpt på Ekesi­öö i Brom­ma. Al­la föns­ter, dör­rar och snic­ke­ri­er i he­la hu­set är må­lat i sam­ma ku­lör som Mi­ra blan­dat till själv....

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.