Med plats för många

Plaza Guiden (Husguiden och Kök & Badguiden) - - INNEHÅLL -

The­re­se och Jo­nas bygg­de ett stort och rym­ligt hus till­sam­mans med en husle­ve­ran­tör men en­ligt de­ras eg­na tan­kar och öns­ke­mål.

Hem­ma hos The­re­se 33 år, Jo­nas 33 år, Au­gust 6 år, tvil­ling­ar­na Ax­el och Al­fred 3 år. Byggår 2016 Be­skriv­ning av hu­set Ett ar­ki­tektri­tat en­plans­hus, byggt och le­ve­re­rat av Fis­kar­he­den­vil­lan. BOYTA 260 kvm. Lig­ger Ut­an­för Öre­bro.

Vägen till ny­byggt hus var in­te spikrak. Den gick ige­nom di­ver­se ar­ki­tek­ter, husle­ve­ran­tö­rer och in­te minst åt­skil­li­ga kvälls- och nat­tim­mar som gick åt till att ri­ta och for­ma hu­set som skul­le le­va upp till fa­mil­jens krav. Men bygg­re­san är ing­et som fa­mil­jen ång­rar, tvärtom.

– Allt klaf­fa­de. Vi har lagt åt­skil­li­ga tim­mar på att pla­ne­ra och sty­ra vårt hus­byg­ge in i mins­ta de­talj, men nu har vi det ex­akt så som vi har drömt om. Jag vill in­te gö­ra om någon­ting och vi be­hö­ver in­te gö­ra nå­got mer med hu­set. Det är klart!, sä­ger The­re­se.

Det 260 kvadrat­me­ter sto­ra hu­set lig­ger i ett ny­byggt om­rå­de ut­an­för Öre­bro med när­het till så­väl sko­lor som till sto­ra grön­om­rå­den.

I om­rå­det bor många fa­mil­jer och här finns ock­så en golf­ba­na. Hu­set som fa­mil­jen bod­de i in­nan de bygg­de nytt var ett mind­re hus byggt i bör­jan på 80-ta­let. Det låg väl­digt centralt, men om­rå­det var in­te sär­skilt barn­vän­ligt. In­te hel­ler ha­de hu­set rätt för­ut­sätt­ning­ar för att byg­gas ut. Med de ny­till­kom­na tvil­ling­ar­na Ax­el och Al­fred så öka­de så­le­des bå­de lus­ten och läng­tan ef­ter ett mer barn­vän­ligt om­rå­de, men ock­så ef­ter ett stör­re bo­en­de. Det kän­de ock­så an­ge­lä­get att flyt­ta in­nan den älds­te so­nen bör­ja­de sko­lan, så att det blev rätt från bör­jan. När så ett an­tal tom­ter släpp­tes ut­an­för Öre­bro, med när­het till bå­de för­sko­lor, sko­lor och na­tur­om­rå­den så slog The­re­se och Jo­nas till.

Ef­ter att först ha fått si­na tan­kar och dröm­mar på pränt med hjälp av en ar­ki­tekt, be­stäm­de sig The­re­se och Jo­nas för att byg­ga sitt hus till­sam-

”Allt klaf­fa­de. Vi har lagt åt­skil­li­ga tim­mar på att pla­ne­ra och sty­ra vårt hus­byg­ge in i mins­ta de­talj”

mans med Fis­kar­he­den­vil­lan.

– Vi träf­fa­de och jäm­för­de många oli­ka husle­ve­ran­tö­rer, men Fis­kar­he­den var tvek­löst det fö­re­tag som kun­de gå oss mest till mö­tes. Vi vil­le in­te kö­pa ett fär­digt hus, ut­an vi vil­le byg­ga det en­ligt vå­ra idéer och öns­ke­mål och det­ta kun­de Fis­kar­he­den­vil­lan till­go­do­se, sä­ger The­re­se.

In­nan de be­stäm­de sig för husle­ve­ran­tör tog de in of­fer­ter från oli­ka hus­fö­re­tag och snic­ka­re. An­led­ning­en till att de i slutän­dan val­de ett stör­re hus­fö­re­tag var för att få struk­tur i pro­ces­sen sam­ti­digt som de vil­le ha störs­ta möj­li­ga flex­i­bi­li­tet i ma­te­ri­al­val.

Pro­ces­sen från bygg­lov till fär­digt hus och in­flytt tog 11 må­na­der, byg­get i sig tog cir­ka 7 må­na­der. I hu­set finns många spe­ci­al­lös­ning­ar och The­re­se och Jo­nas har be­ställt väl­digt myc­ket sa­ker själ­va, vil­ket gjor­de att det kräv­des en tät kom­mu­ni­ka­tion med le­ve­ran­tö­rer och hant­ver­ka­re för att få allt att fun­ge­ra och för att und­vi­ka miss­för­stånd. De har ock­så lagt ner oänd­li­ga mäng­der med tid för att få hu­set ex­akt så som de vil­le ha det. De ri­ta­de till och med upp hu­set, in­klu­si­ve möble­ring i 3D. På rit­ning­ar­na ha­de de dess­utom ri­tat in pla­ce­ring av elut­tag och lys­knap­par.

Un­der ti­den som hu­set bygg­des åk­te de för­bi näs­tan var­je dag för att ha koll på byg­get och se till så att allt fortskred en­ligt plan. Att bar­nen re­dan ha­de bör­jat på för­sko­lan i om­rå­det un­der­lät­ta­de och gjor­de det en­kelt för dem att ha vägar­na för­bi.

Det sto­ra en­plans­hu­set be­står av fem sov­rum, två bad­rum, för­råd, ett stort skaf­fe­ri och ett vin­ter­bo­nat ute­rum på 23 kvadrat­me­ter. De tre sö­ner­na har även en egen li­ten av­del­ning i hu­set där de har si­na rum, ett all­rum och ett bad­rum. I den lil­la hal­len som går mel­lan bar­nens av­del­ning och kö­ket finns ock­så en skjut­dörr så att bar­nen kan stänga om sig när de har kom­pi­sar. Det sto­ra skaf­fe­ri­et rym­mer mas­sor av för­va­ring sam­ti­digt som det blir en na­tur­lig av­de­la­re i den öpp­na ytan för en­tré, kök och var­dags­rum.

– För­va­ring var nå­got som vi verk­li­gen pri­o­ri­te­ra­de när vi ri­ta­de hu­set. Det kan man ald­rig få för myc­ket av, sä­ger The­re­se.

Pa­ret sat­sa­de på sto­ra föns­ter­par­ti­er mot den in­syn­skyd­da­de bak­si­dan, som lig­ger i nord­väst­lä­ge, vil­ket ger ett otro­ligt ljus till de sto­ra säll­skapsy­tor­na. Ef­tersom tak­höj­den i he­la hu­set är nå­got hög­re än stan­dard, har de även pas­sat på att öka höj­den på de van­li­ga fönst­ren. Även i en­trén har de valt att sat­sa li­te ex­tra på lju­set och där finns ljusin­släpp från al­la fy­ra håll.

Tom­ten är på 1 200 kvadrat­me­ter och den störs­ta an­led­ning­en till att de val­de just den, var för att den grän­sar till en stör­re all­män­ning och lig­ger nä­ra golf­ba­nan.

Tom­ten bör­ja­de även den att pla­ne­ras i ett ti­digt sta­die för att få hel­he­ten. I träd­går­den har de ta­git hjälp av träd­gårds­mäs­ta­ren The­re­se Asp på Straw­ber­ry Thi­ef och hon har va­rit med ge­nom he­la pro­ces­sen. Att ta hjälp av en träd­gårds­mäs­ta­re är nå­got som pa­ret re­kom­men­de­rar då en träd­gårds­mäs­ta­re ser he­la bil­den och kan hjäl­pa till så att man får en lum­mig träd­gård re­dan från start.

Un­der bygg­re­sans gång har The­re­se och Jo­nas lärt sig otro­ligt myc­ket och de är väl­digt nöj­da över slut­re­sul­ta­tet. De blev pre­cis som de ha­de öns­kat sig, ett stort hus med gott om plats för fa­milj och släkt, gott om för­va­ring och med när­het till grön­om­rå­den.

Gott om för­va­ring. Köksön rym­mer plats för myc­ket för­va­ring så­väl som för bar­häng. Bar­sto­lar­na är Miss Hol­ly från Sto­lab och lam­por­na är Kvist från Ör­sjö be­lys­ning.

Ute­plats. Den sto­ra ute­plat­sen som lig­ger i nord­väst­lä­ge nytt­jas myc­ket un­der de var­ma må­na­der­na. De sto­ra föns­ter­par­ti­er­na som går att öpp­na gör ock­så att te­ras­sen blir en för­läng­ning av var­dags­rum­met un­der var­ma som­mar­da­gar. Lounge­möb­ler från...

hall med ut­rym­me. I hal­len vid en­trén finns gott om plats för bå­de klä­der och skor. Y-stol från Weg­ner, by­rå från Bru­ka, Spe­gel från AYTM Cir­cum och lam­pan på by­rån kom­mer från Flos.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.