Till­fäl­lig­he­ter­na gav dem en drömut­sikt

En bra tomt, en ly­hörd ar­ki­tekt, koll på vad man vill och to­ta­lent­re­pre­nad är ett lyc­kat re­cept för ett dröm­hus, även för den ohän­di­ge!

Plaza Guiden (Husguiden och Kök & Badguiden) - - INNEHÅLL - text Annika Gus­tavs­son foto Joel Ditt­mer

The­re­se och Tor­björn bygg­de ett ar­ki­tektri­tat hus i ett fan­tas­tisk lä­ge nä­ra Vät­terns väst­ra strand.

På slutt­ning­en nä­ra Vät­terns väst­ra strand hit­ta­de The­re­se och Tor­björn en le­dig tomt med vac­ker ut­sikt. Egent­li­gen ha­de de re­dan bo­kat en an­nan tomt i ett helt an­nat om­rå­de men när de åk­te en sväng med bi­len, för att le­ta hus­ty­per och få in­spi­ra­tion in­för bygg­start, upp­täck­te de tom­ten.

– Den fanns i ett bo­stads­om­rå­de som be­byggts för cir­ka 8-10 år sen. Vi kon­tak­ta­de tomt­ä­ga­ren och lyc­ka­des kö­pa loss den, be­rät­tar Tor­björn.

Det som väg­de över för byte av tomt var ut­sik­ten. Bostads­om­rå­det Sjo­garp lig­ger strax syd­ost om or­ten Ha­bo. I ett na­tur­skönt om­rå­de på slutt­ning­en nä­ra Vät­terns väst­ra strand, där de fles­ta av hu­sen har en fri ut­sikt över sjön.

The­re­se och Tor­björn val­de att flyt­ta till Ha­bo när de bil­da­de fa­milj. Tor­björn kom­mer ur­sprung­li­gen här­i­från och The­re­se är från Husqvar­na som lig­ger en halv­tim­mes res­väg bort. Bå­da trivs i den vack­ra mil­jön runt Vät­tern.

– Ha­bo kän­des som det själv­kla­ra va­let. En my­sig ort och nä­ra till Jön­kö­ping som er­bju­der li­te mer stads­käns­la, sä­ger The­re­se.

Tor­björn och The­re­se be­skri­ver sig själ­va ohän­di­ga, men de vet vad de vill ha och det är vik­tigt när ett så stort pro­jekt som ett hus­byg­ge ska dra igång.

Ef­ter tomt­kö­pet kom­mer den of­ta svå­ra men ro­li­ga de­len, att väl­ja hus­typ.

I va­let av husle­ve­ran­tör fast­na­de de för Wil­la Nor­dic. De­ras kon­cept

med egen­de­sig­na­de uni­ka hus, val­möj­lig­he­ter och en hög lägs­ta ni­vå på in­te­ri­ö­ren kän­des rätt.

Pa­ret gil­la­de även idén att man själv kan va­ra med och ri­ta sitt hus i nä­ra sam­ver­kan med en ar­ki­tekt.

– Vi var även i kon­takt med ett par som ha­de byggt med Wil­la Nor­dic och de ha­de ba­ra po­si­ti­va er­fa­ren­he­ter, sä­ger Tor­björn.

– Sen fick vi ock­så ett stort för­tro­en­de för säl­ja­ren, Mia Olsson, på fö­re­ta­get. Det var en av­gö­ran­de del i va­let av husle­ve­ran­tör, menar The­re­se.

Som start i hus­pro­jek­tet var The­re­se och Tor­björn till­sam­mans med säl­ja­ren, runt och tit­ta­de på någ­ra hus som fö­re­ta­get byggt.

-Vi be­skrev för Mia vil­ken typ av hus vi vil­le ha och hon fö­reslog ar­ki­tek­ten Stefan Ru­pert för oss, sä­ger The­re­se.

Sto­ra säll­skapsy­tor var ett mås­te, så att släkt och vän­ner skul­le få plats. De vil­le ock­så ha sto­ra barn­rum med plats för lek och över­nat­tan­de kom­pi­sar.

– Rum sto­ra nog att hänga i när man blir ton­å­ring ock­så, sä­ger The­re­se.

För­va­ring­en var en an­nan vik­tig del. I de­ras ti­di­ga­re hus ha­de det va­rit kna­pert med det­ta, så nu vil­le de ha bra för­va­rings­möj­lig­he­ter in­ri­ta­de från bör­jan, nu när chan­sen fanns.

– Väl­pla­ne­rad för­va­ring ger en bra var­dag för en barn­fa­milj, sä­ger The­re­se.

Den vack­ra ut­sik­ten mot sjön vil­le de så klart nju­ta av från al­la rum, så öns­kan om många och sto­ra glas­par­ti­er på den si­dan av hu­set för­med­la­des ock­så till ar­ki­tek­ten.

– Ge­ne­rellt kan man sä­ga att vi vil­le ha ett hus i mo­dern, luf­tig stil där ute och in­ne är så gräns­löst som möj­ligt, sä­ger Tor­björn.

– För öv­rigt gav vi ar­ki­tek­ten fria hän­der att ut­for­ma hu­set på bäs­ta sätt. Det kän­des rätt från bör­jan, tilläg­ger The­re­se. Näs­ta mö­te var med ar­ki­tek­ten på den ny­in­köp­ta tom­ten. – Stefan fo­to­gra­fe­ra­de tom­ten och kol­la­de av hu­sen i om­rå­det. Där­ef­ter åk­te vi hem till vårt gam­la hus och blev in­ter­vju­a­de om vå­ra öns­ke­mål. Han bör­ja­de skis­sa på en gång. Re­dan ef­ter cir­ka en tim­me ha­de han en klar bild av hur vi vil­le ha det, sä­ger Tor­björn.

Re­sul­ta­tet be­kräf­ta­des ef­ter två vec­kor då Tor­björn och The­re­se fick den förs­ta rik­ti­ga byggskis­sen.

– Vi änd­ra­de ba­ra ett par små de­tal­jer från den förs­ta skis­sen, sä­ger Tor­björn.

Ef­tersom kon­tak­ten med bå­de säl­ja­ren och ar­ki­tek­ten ha­de flu­tit på så smärt­fritt, kän­de de att de var tryg­ga med att väl­ja to­ta­lent­re­pre­nad in­för bygg­start.

– I och med att jag är egen fö­re­ta­ga­re med myc­ket ar­be­te och vi ha­de små­barn un­der bygg­pe­ri­o­den, val­de vi att kö­ra på to­ta­lent­re­pre­nad. Dess­utom är var­ken The­re­se el­ler jag sär­skilt hän­di­ga när det kom­mer till hus­byg­ge, sä­ger Tor­björn.

Hu­sets ar­ki­tek­tur i fle­ra sek­tio­ner ger en va­ri­e­ran­de plan­lös­ning, även när det gäl­ler det ytt­re ut­se­en­det. Fa­sa­dens ore­gel­bund­na form ger ett

liv­li­ga­re ut­tryck och känns mind­re mo­no­tont.

Det pas­sar bra in i den vack­ra na­tu­ren runt Vät­terns strand. In­te­ri­ört har fa­mil­jen sat­sat på, som de själ­va ut­tryc­ker det; ett snyggt och funk­tio­nellt hem att tri­vas i. In­red­nings­mäs­sigt åter­står en del att kö­pa in en­ligt The­re­se.

– Vi ”vän­tar ut” li­te möb­ler tills bar­nen bli­vit stör­re och är där­med mer in­tres­se­rad av att va­ra för­sik­tig när det gäl­ler in­red­ning­en, menar The­re­se.

Hu­sets plan­lös­ning i två vå­ning­ar, där över­vå­ning­en er­bju­der en ut­sikt att åter­vän­da till.

– Ut­sik­ten över Vät­tern är ma­gisk, in­te en dag är den and­ra lik, sä­ger The­re­se.

Här finns ett av fa­vo­rit­till­hål­len för he­la fa­mil­jen. Sam­manslag­ning­en av kök och var­dags­rum med ut­sikt och plats för släkt och vän­ner.

Även Tor­björns och The­re­ses sov­rum lig­ger på det­ta plan. Mitt i den plats­bygg­da bok­hyl­lan finns dör­ren dit in. Bar­nen Vig­go och Lyk­ke spen­de­rar mest och helst sin tid på si­na rum och i det ge­men­sam­ma all­rum­met på ned­re vå­ning.

– Att hänga vid poo­len på som­ma­ren är en klar fa­vo­rit för al­la, sä­ger The­re­se.

Un­der ti­den hu­set bygg­des väx­te idén fram att de vil­le ha en pool med pool­hus.

– Vi bad ar­ki­tek­ten skis­sa på det. Pool, pool­hus och träd­gård, sä­ger Tor­björn.

Ef­tersom fa­mil­jen re­ser myc­ket un­der le­di­ga pe­ri­o­der så var en lätt­skött träd­gård en öns­kan. Kom­bi­na­tio­nen pool, pool­hus och trädäck blev en stor del av träd­gårds­y­tan, vil­ket pas­sar fa­mil­jen per­fekt.

– Med Vät­terns na­tur all­de­les in­på be­hö­ver man in­te så myc­ket egen träd­gård att vi­la ögo­nen på, tyc­ker The­re­se.

Ef­tersom de ha­de valt to­ta­lent­re­pre­nad var allt fär­dig­ställt vid in­flytt. Det en­da som bygg­des ef­ter in­flytt i hu­set var den sto­ra plats­bygg­da bok­hyl­lan. Träd­går­den fär­dig­ställ­des ock­så ef­ter­hand, en­ligt idén lätt­skött.

-Det var smi­digt he­la vägen och vi trivs väl­digt bra. kanske skul­le ga­ra­get kun­nat va­rit li­te stör­re, men det får jag le­va med, av­slu­tar Tor­björn.

Kvadra­tis­ka for­mer. Hu­set och träd­går­den samt pool­hu­set på bak­si­dan ri­ta­des av ar­ki­tek­ten Stefan Ru­pert, INOBI. Hem­ma hos Fa­mil­jen Karls­son-Käll som be­står av The­re­se och Tor­björn med bar­nen Vig­go 10 år och Lyk­ke 7 år samt whip­pet­hun­den En­nis. YRKE...

Ele­gant, en­kelt , ro­fylt . Säng­en Stjärn­bäd­den från So­va med kud­dar från Hem­tex och Mio. Lam­por från Flos. Tvär­ran­di­ga ta­pe­ten Lum 902 från Mid­bec. Gar­di­ner­na är spe­ci­al­be­ställ­da från Kic­kis Gar­di­ner & Sol­skydd I Jön­kö­ping.

Funkt io­nellt . Prak­tiskt lös­ning ger snygg in­red­ning. Bok­hyl­lan med öpp­ning i mit­ten in till sov­rum­met bygg­des av Jer­ker, In­red­ning­ar & Form.

En av fa­vo­rit­plat­ser­na. Soff­grupp från Ei­ler­sen fylld med kud­dar från Iems, Se­verins Möb­ler. Vitt soff­bord från Mio. Mat­tan Patchwork från Ki­lan­ders Mat­tor kny­ter ihop grup­pen. Ki­ka­re från Op­ticron, Scan­di­na­vi­an Photo.

Som­ma­rens fa­vo­rit­plats. Di­rektut­gång från kö­ket till trädäc­ket med poo­len från Folk­pool och pool­hu­set, ri­tad av Stefan Ru­pert, INOBI för Wil­la Nor­dic. Runt hör­net står en soff­grupp med ut­sikt, från Berg­mans Möb­ler.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.