Det fram­ti­da hu­set

Hur ett fram­ti­da, bra fa­mil­je­bo­en­de kan se ut fick man se ex­em­pel på i täv­ling­en Bo 2049.

Plaza Guiden (Husguiden och Kök & Badguiden) - - BO 2049 -

Bo 2049 är en idétäv­ling som är öp­pen för al­la ar­ki­tektstu­den­ter som vill ut­fors­ka hur en fa­milj le­ver och bor in­om en snar fram­tid, när­ma­re be­stämt år 2049. Frå­gor som hur man kan lö­sa ener­gi­frå­gan, vil­ka nya ma­te­ri­al som kan fin­nas i fram­ti­den samt hur de an­vänds, var hu­vud­punk­ter att ut­fors­ka i täv­lings­upp­gif­ten. And­ra punk­ter var att un­der­sö­ka hur ar­ki­tek­tu­ren kan kom­ma att se ut samt vil­ka nya bo­stads­ty­po­lo­gi­er som fram­ti­den kan möj­lig­gö­ra.

Täv­ling­en ar­ran­ge­ras av Wil­la Nor­dic i sam­ar­be­te med Sve­ri­ges Ar­ki­tek­ter. Täv­ling­ens hu­vud­syf­te är att fånga bra idéer kring fram­ti­dens fa­mil­je­bo­en­de för att stär­ka ut­veck­lings­ar­be­tet av små­hus, i sam­ar­be­te med unga team som än­nu in­te hun­nit tes­ta si­na idéer. Till täv­ling­en un­der 2017 kom 17 för­slag, där al­la god­kän­des av ju­ryn och var med i be­döm­nings­ar­be­tet. Tio av des­sa ut­sågs se­dan till fi­na­lis­ter och där­i­från fick fol­ket rös­ta fram sin fa­vo­rit via husle­ve­ran­tö­rens hem­si­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.