Mo­dernt hus med fa­mil­jär käns­la

Plaza Guiden (Husguiden och Kök & Badguiden) - - HUSGUIDE -

Stil: Mo­dernt. An­tal plan: 1,5. An­tal rum: 6-8, det går att byg­ga upp till fem sov­rum. Bo­a­rea: 163 kvm. Bygg­nads­a­rea: 111.3 kvm. Fa­sad: Stå­en­de fas­pa­nel. Stan­dard som ingår: Stå­en­de fas­pa­nel, kök med lång bar­del, bad­rum från Bal­lings­löv, Si­e­mens vit­va­ror och vat­ten­bu­ren golv­vär­me. Ni­be vär­me­pump, alu­mi­ni­um­be­kläd­da föns­ter, yt­ter­dörr med hel­glas från Jeld-Wen och dub­bel­fal­sa­de be­tong­tak­pan­nor. Wc/D har våtrumsmat­ta med bård. Pris: 1 590 000.

OM HU­SET: I le­ve­ran­tö­rens nya hus­mo­dell finns ett mo­dernt tänk, där um­gäng­e­sy­tor­na är vik­ti­ga. Väl­jer man det här hu­set, som är en ju­bi­le­umsmo­dell, får man en ut­si­da som lik­nar en mo­dern la­da. Det ger en ro­bust käns­la sam­ti­digt som det känns nytt och fräscht. I hu­set finns ge­ne­rös och öp­pen plan­lös­ning för att ge sto­ra so­ci­a­la ytor. Kö­ket är hu­sets mitt­punkt som är tänkt att va­ra en na­tur­lig sam­lings­punkt för he­la fa­mil­jen. Man har gett he­la hu­set en öp­pen käns­la och med någ­ra till­val som till ex­em­pel sto­ra skjut­dör­rar mot bak­si­dan, kan man en­kelt sud­da ut grän­ser­na mel­lan in­ne och ute. I hu­set går det att få upp till fem sov­rum, då två sov­rum på det ned­re pla­net le­ve­re­ras av till­ver­ka­ren. He­la över­vå­ning­en får kun­den själv byg­ga en­ligt eg­na öns­ke­mål.

”…en na­tur­lig sam­lings­punkt för he­la fa­mil­jen.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.