In­dust­ri­ell käns­la

Plaza Guiden (Husguiden och Kök & Badguiden) - - HUSGUIDE -

Stil: Mo­dern. An­tal plan: 1. An­tal rum: 5. Bo­a­rea: 132 kvm + in­red­nings­bar vind. Fa­sad: Sioo be­hand­lad pa­nel, stå­en­de. Stan­dard som ingår: Ge­nom­gå­en­de hög stan­dard. Lå­ge­ner­gi yt­ter­väg­gar, lju­di­so­le­ra­de in­ner­väg­gar, OSB­ski­va bakom gip­sen, mas­si­va in­ner­dör­rar med ljud­tät­ning, ask el­ler ek­par­kett, platsmå­lan­de sock­lar och fo­der. Inga tak­lis­ter, Vel­facföns­ter, ka­kel och klin­ker i våt­rum och en­tré, mo­dernt kök från en av vå­ra kök­sle­ve­ran­tö­rer, vit­va­ror från Mi­e­le, pors-lin från Dura­vit, INR, Sved­bergs samt Dan­sa­ni. Pris: Från 3 132 000 kr, be­ro­en­de på ut­rust­ning.

OM HU­SET: Vil­la Astrid är ett mo­dernt hus med in­dust­ri­ell käns­la och pa­ti­na. I hu­set finns en här­lig rymd och tak­höjd, där man häm­tat in­spi­ra­tion från svun­na ti­der. Den oin­red­da vin­den ger möj­lig­het till att gö­ra fler rum om och när man har be­hov av det.

”…in­spi­ra­tion från svun­na ti­der.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.