Skräd­dar­syd­da sten­hus för dig med höga krav

Plaza Guiden (Husguiden och Kök & Badguiden) - - REDAKTION -

Det är de­tal­jer­na som ska­par ett hem. För dig med en hus­dröm som ska fyl­la fa­mil­jens be­hov är det en god idé att byg­ga nytt. Ett äk­ta sten­hus i dansk de­sign har ett stil­rent form­språk, är so­litt, nästin­till un­der­hålls­fritt och har en låg ener­gi­för­bruk­ning. Vi byg­ger längs väst­kus­ten, från Skå­ne i syd till Hal­land i norr.

Väl­kom­men på hus­vis­ning

Be­sök vå­ra vis­nings­hus i Häl­jarp. Här kan du gå in i tre oli­ka hus och kän­na skill­na­den. Ett bra sätt att få in­spi­ra­tion och möj­lig­het att stäl­la frå­gor till vå­ra säl­ja­re. Se vis­nings­ti­der på www.huscom­pagni­et.se/vis­nings­hus

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.