Rym­ligt & mo­dernt

Plaza Guiden (Husguiden och Kök & Badguiden) - - HUSGUIDE -

Stil: Mo­dern. An­tal plan: 1,5. An­tal rum: 6. Bo­a­rea: 183 kvm. Bygg­nads­a­rea: 133 kvm. Fa­sad: Stå­en­de smal pa­nel (till­val). Stan­dard som ingår: Byggs på to­ta­lent­re­pre­nad med hög stan­dard för samt­li­ga ma­te­ri­al­val, t ex 1-stavspar­kett, rost­fria vit­va­ror med in­duk­tions­häll, golv­vär­me och mark­vär­me. Le­ve­rans­tid: - Pris: Från 3 637 700 kr med to­ta­lent­re­pre­nad ex­kl tomt och bygg­her­re­kost­na­der.

OM HU­SET: Ett hus med klas­sisk hus­form som har kom­bi­ne­rats med mo­der­na ma­te­ri­al, lös­ning­ar och at­tri­but. Trap­pan i hu­set har flyt­tats in i rum­met, vil­ket ger en rums­bildan­de funk­tion som skär­mar av ut­an att för den sa­kens skull stänga av kopp­ling­en mel­lan kök och var­dags­rum. Hu­set har fy­ra sov­rum och pas­sar där­för för den li­te stör­re fa­mil­jen. Det finns även en rym­lig mat­plats med när­het till var­dags­rum­met. På det öv­re pla­net finns ett stort bad­rum, där wc-sto­len har pla­ce­rats i ett eget li­tet rum i rum­met, för att kun­na ut­nytt­ja funk­tio­ner­na i bad­rum­met max­i­malt.

”…rym­lig mat­plats med när­het till var­dags­rum­met.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.