Ju­ryns be­döm­nings­grun­der

Plaza Guiden (Husguiden och Kök & Badguiden) - - BO 2049 -

En god ar­ki­tek­tur i sam­spel med nya tek­nis­ka ener­gi­lös­ning­ar och ma­te­ri­al med fo­kus på en­fa­miljs­hu­sets be­hov. För­slag på nya rums­li­ga ytor och sam­band ut­i­från de möj­lig­he­ter som den nya tek­ni­ken ger en­fa­miljs­bo­en­det i en ny tapp­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.