Ju­ryns ut­lå­tan­de om Vil­la Ne­mo

Plaza Guiden (Husguiden och Kök & Badguiden) - - BO 2049 -

”Re­dan vid en förs­ta an­blick in­spi­re­rar ”Vil­la Ne­mo” till gläd­je och det är lätt att till­ta­las av vi­sio­nen om att ska­pa nya bo­en­de­mil­jö­er i land­skap på vat­ten. För­slags­stäl­lar­na har ar­be­tat nog­grant med ett sy­stem av öar ef­ter en tyd­lig grun­didé som byg­ger på hex­a­gon­for­mer som bas för atri­um­hus, träd­går­dar och sjö­gräs­od­ling­ar. Ett sinn­rikt sy­stem bil­dar rums­se­kven­ser från ge­men­sam­ma går­dar till pri­va­ta bo­stä­der och trots att bo­sta­den in­te är fullt ut­ar­be­tad ser ju­ryn en stor ut­veck­lings­po­ten­ti­al i pro­jek­tet som hel­het, där bo­en­det blir bå­de tätt och av­skilt, med gott om plats för bå­de eget bo­en­de och mer so­ci­a­la rum.

Ge­nom till­fäl­li­ga bygg­lov hop­pas för­slags­stäl­lar­na kun­na ska­pa nya bo­en­de­for­mer på vat­ten, som för­u­tom att han­te­ra sti­gan­de hav­s­ni­vå­er arbetar med våg­kraft som ener­gikäl­la och med åter­vun­net ma­te­ri­al, bland an­nat PET-flas­kor, att ut­fors­ka som bas för ny­bygg­na­tion. Som stör­re struk­tur gri­per för­sla­get in i stads­bygg­nads­frå­gor då det fö­re­slår nya kopp­ling­ar i be­fint­li­ga stä­der, då de nya bygg­na­der­na till­sam­mans kan sträc­ka sig ”från kust till kust” som or­ga­nis­ka klus­ter över vat­ten­drag el­ler sjö­ar. Ju­ryn ser ett tyd­ligt sam­band mel­lan ar­ki­tek­tur och fö­re­slag­na tek­nik­lös­ning­ar och för­sla­get som hel­het är pre­sen­te­rat på ett bå­de till­ta­lan­de, över­skåd­ligt och lust­fyllt sätt. Som hel­het är Vil­la Ne­mo nytän­kan­de på många sätt och in­spi­re­rar i sitt ut­fors­kan­de av fram­ti­da möj­lig­he­ter att bo och le­va.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.