Köks­in­red­ning­ar

Vi har sam­lat 15 av mark­na­dens fi­nas­te köks­in­red­ning­ar.

Plaza Guiden (Husguiden och Kök & Badguiden) - - INNEHÅLL -

1. LJU­SA IN­TRYCK

namn: FÄVREN LEVERAN TÖR: KUNGSÄTER KÖK PRIS: SN ICKERIER IN­KL SIDEBOARD, SITTBÄNK, SPISKONS OL ETC, 438 000 KR. Fävren i li­vad MDF-luc­ka med spe­gel. Ett ljust och öp­pet kök med vack­ra de­tal­jer som för­stär­ker in­tryc­ket. Ett kök med många skåp och lå­dor, vil­ket ger möj­lig­het till myc­ket för­va­ring och att var sak får sin plats.

2. KLAS­SISKT I GRÅTT

namn: BIST­RO LEVERAN TÖR: TI­BRO KÖK PRIS: SNICKERIER, CA 180 000 KR.

Ett klas­siskt kök där man häm­tat in­spi­ra­tion från re­stau­rang­värl­den. Den slä­ta träluc­kan i Antra­cit ger en mo­dern käns­la till kö­ket. Kö­ket har re­jä­la ytor som ger plats för olika ty­per av mat­lag­ning. Här finns ock­så en köksö som ger än­nu mer ar­bet­sy­ta. Ett kök som ger plats för mat­lag­ning och även för att slå sig ner och nju­ta.

3. VÅ­GA MIXA

namn: BIST­RO LEVERAN TÖR: BALL INGSL ÖV PRI­SEX­EM­PEL: LUC­KA BIST­RO BRUNBETS/ BIST­RO OCH VITMÅLAD ASK 764 X 594 MM, 1 600 KR. BESL AG I KROM MED LJUST LÄ­DER, 160 KR/ST. BÄNKSKIVA I KOMPOSITSTEN SILES TONE AMA­ZON, 4 600 KR/LPM.

Att hel­mat­cha kö­ket är på pa­us. Nu gäl­ler det att vå­ga mixa så­väl ma­te­ri­al som tidsepoker. I te­mat vi­sar Bal­lings­löv ett och sam­ma kök men med luc­kor i två olika ku­lö­rer. På ena si­dan finns Bi­tro i vitmålad ask, där väg­gen är klädd med ett vitt franskt ka­kel som för­stär­ker den lju­sa to­nen och som ock­så fram­hävs li­te ex­tra av föns­ter­kar­mar­nas yta i trä. På and­ra si­dan finns köksön med häll och här är luc­kan Bist­ro i brunbets. Ett kök där man vå­gat mixa och mat­cha för att ska­pa ett per­son­ligt kök.

4. STIL­RENT

namn: OXSKÄR LEVERAN TÖR: TIBROKÖK PRIS: SN ICKERIER, CA 260 000 KR. Ett stil­rent kök med färg som li­var upp. Oxskär har in­nan­för­lig­gan­de luc­ka med ram/spe­gel i ku­lör Storm till­sam­mans med slät in­nan­för­lig­gan­de luc­ka Valö i ku­lör Gry­ning. Hög­skåp med spe­gel i ryg­gen och tråd­klarglas i vi­trin som lig­ger helt rätt i ti­den.

5. DRAMATIK

namn: FLADEN LEVERAN TÖR: KUNGSÄTER KÖK PRIS: SN ICKERIER MED LI­VAD SL ÄT LUC­KA, CA 137 000 KR.

Ett kök som ger ett mo­dernt och li­te lyx­igt in­tryck med sin svar­ta färg. Fladen till­hör Kungsäter Köks­se­rie Li­va­de luc­kor. Fladen är en slät luc­ka i må­lad mdf el­ler fa­ne­rad ask.

6. PER­SON­LI­GA UT­TRYCK

namn: LIV TUR­KOS LEVERAN TÖR: VEDUM PRIS: PÅ FÖR­FRÅ­GAN. En köksö blir of­ta en so­ci­al sam­lings­plats i ett kök, men ger ock­så ex­tra bänky­ta vid mat­lag­ning­en. Den kan va­rie­ras på många olika sätt och där­för har nu Vedum gjort det enkla­re att väl­ja en köksö som pas­sar för kö­ket och de be­hov man har. Det finns ett an­tal ut­val­da fär­di­ga lös­ning­ar, men de har ock­så ut­veck­lat ett in­spi­ra­tions­verk­tyg för köksö­ar på web­ben. Med det kan man tes­ta olika lös­ning­ar ut­i­från någ­ra bas­mo­del­ler och på så sätt få in­spi­ra­tion till sin egen köksö.

7. MO­DERNT MED CHARM

Namn: BODBYN LEVERAN TÖR: IKEA PRI­SEX­EM­PEL: FRON­TER FRÅN 175 KR/2 ST. . Låd- och skåp­fron­ter­na BODBYN till­sam­mans med de vi­ta de­tal­jer­na ger kö­ket en stil­ren och li­te lant­lig käns­la. Fron­ter­na är le­na och slä­ta, står emot fukt och fläc­kar och är dess­utom enk­la att hål­la re­na.

8. SKAN­DI­NA­VISK TRA­DI­TION

Namn: MA­JA MELL ANGRÅ LEVERAN TÖR: VEDUM PRIS: PÅ FÖR­FRÅ­GAN. Ett ljust kök som in­spi­re­rats av na­tur­ma­te­ri­al, skan­di­na­visk tra­di­tion och en touch av in­du­stri­käns­la. En här­lig kom­bi­na­tion som ger ett väl­kom­nan­de och stil­rent in­tryck. In­ram­nings­sy­ste­met gör att kö­ket känns plats­byggt och köksön ger plats för mat­lag­ning med myc­ket bänky­ta och blir en sam­lings­plats i kö­ket.

9. BIST­RO­KÄNS­LA

namn: MALEVIK MÖRK LEVERAN TÖR: MARBODAL PRIS: EXKL VITVAROR, CA 170 000 KR. Kö­ket för tan­kar­na till Bist­ro, Ta­ver­na, Bras­se­rie och allt an­nat som väl­kom­nar här­li­ga sma­kupp­le­vel­ser och so­ci­a­la sam­man­koms­ter. Käns­lan ska­par du bland an­nat med ett rym­ligt skaf­fe­ri i an­nars svå­rut­nytt­ja­de hörn. För­u­tom att de gla­sa­de dör­rar­na ger bra över­sikt och gott om plats för dryck och torr­va­ror, ger det även plats för mat­lag­ning och um­gänge. Kö­ket är dess­utom sva­nen­märkt.

NAMN : EKES TAD LEVERAN TÖR: IKEA PRI­SEX­EM­PEL: LÅDFRONT FRÅN 199 KR/2ST. Ett kök med tid­lös de­sign och enk­la, ra­ka lin­jer med trämöns­ter som fram­trä­der tyd­ligt. Den bru­na fär­ger ger kö­ket en ele­gant ton som känns varm och väl­kom­nan­de. EKESTAD har en tunn ram i mas­siv ask och spe­gel i ek­fa­ner.

11. NA­TUR­LI­GA IN­TRYCK

Namn: AS­KERSUND LEVERAN TÖR: IKEA PRI­SEX­EM­PEL: DÖRR AS­KERSUND FRÅN 99 KR. Med luc­kor­na AS­KERSUND får kö­ket ett na­tur­ligt trämöns­ter. Ytan som be­står av me­la­min gör att de är enk­la att hål­la re­na och står dess­utom emot fukt, re­por och stö­tar.

12. SKÄRGÅRDSKÄNSLA

Namn: FAGERÖ VIT LEVERAN TÖR: MARBODAL PRIS: STOMMAR, LUC­KOR, HAND­TAG, LAMINATBÄNKSKIVA, DISK­HO SAMT BLAN­DA­RE, REK PRIS 109 000 KR. Ett kök som för tan­kar­na till lan­det el­ler skär­går­den och långa, lju­sa som­mar­kväl­lar. Luc­kan Fagerö med mönst­rat ka­kel, fi­na vi­tri­ner och bänkskiva med sten­käns­la i mat­chan­de grå ny­an­ser. Dess­utom en tid­ty­pisk blan­da­re och ned­fälld pors­lins­ho. Ett kök som de­fi­ni­tivt ger käns­lan av en lant­lig idyll.

13. MARMORERAT

Namn: TURT­LE GREEN LEVERAN TÖR: BALL INGSL ÖV PRIS: PÅ FÖR­FRÅ­GAN. En ny­het hos Bal­lings­löv, i sam­ar­be­te med de­sig­nern Jonas Lind­vall, är ett unikt kon­cept­kök som är till­ver­kat i mar­mor. Ku­lö­rer­na, den djup­grö­na Turt­le Green och röd­ak­ti­ga Sequioa ska­par in­tres­san­ta ut­tryck. De na­tur­li­ga skift­ning­ar­na och åd­ring­ar­na i ste­nen ger vack­ra möns­ter som blir iö­gon­fal­lan­de tack va­re den po­le­ra­de ytan. Ett spän­nan­de kök som ock­så är mi­ni­ma­lis­tiskt.

14. PER­SON­LIG PRÄ­GEL

Namn: SIG­NA­TUR SANDELL LEVERAN TÖR: MARBODAL PRIS: PÅ FÖR­FRÅ­GAN. Köks­se­ri­en Sig­na­tur Sandell Marbodal ut­ma­nar den tra­di­to­nel­la sy­nen på köks­pla­ne­ring. Med de fri­ståen­de kom­po­nen­ter­na från den här se­ri­en kan man sät­ta sin egen, per­son­li­ga prä­gel på kö­ket ge­nom att sty­la, mö­ble­ra och an­vän­da de olika de­lar­na för att få ett kök som upp­fyl­ler be­ho­ven.

15. FLÄCKFRITT

namn: BRAHE & GRIGIO LONDRA LEVERAN TÖR: KVÄNUM PRIS: PÅ FÖR­FRÅ­GAN.

Kvänum har kom­mit med ett nytt matt la­mi­nat som det in­te blir fin­gerav­tryck på så lätt. La­mi­na­tet finns i fy­ra olika fär­ger. Här har kö­ket fått den grå fär­gen Grigio Londra. Brahe är en hel­täc­kan­de luc­ka med dol­da gång­järn. Luc­kan finns med hand­tag el­ler pus­hout som bå­de kan fås som ma­nu­ell el­ler el­styrd va­ri­ant.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.