Na­turin­spi­re­rat

Den nya blan­da­ren Equi­li­bro från Sa­no­va som in­spi­re­rats av na­tu­ren och gett kra­nen sin form och de­sign från ste­nar­na i den por­lan­de flodådran.

Plaza Guiden (Husguiden och Kök & Badguiden) - - BADNYTT -

Equi­li­brio be­ty­der jäm­vikt, som är en be­ty­dan­de fak­tor för har­mo­ni mel­lan na­tur och män­ni­ska. Den har ska­pats av de­sig­nern Mau­ri­zio Scu­tellá och ar­tis­ten och fi­lo­so­fen Mar­sel Le­sko. De två olika de­lar­na som blan­da­ren be­står av går att kom­bi­ne­ra på fle­ra olika sätt. Ba­sen finns till­gäng­lig i tio olika me­tall­fär­ger och mat­chas med ett hand­tag som till­ver­kats av sten, trä el­ler metall. Pri­sex­em­pel Equi­li­bro med trä­hand­tag, 9 090 - 14 170 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.