Spa­bad för vin­ter­halv­å­ret

Plaza Guiden (Husguiden och Kök & Badguiden) - - NYTT -

Ge­nom att ba­da ut­om­hus un­der vin­ter­halv­å­ret får man upp­le­va en tyd­lig kon­trast mel­lan det var­ma och kal­la. Många spa­bad är dess­utom så kost­nads­ef­fek­ti­va att det är en för­del att ha ba­det stän­digt igång istäl­let för att töm­ma ur och fyl­la på nytt. Ett av dem är Spa­ba­det En­co­re SE från Folk­pool. Spa­ba­det är ut­rus­tat med ex­tra kraf­tig jet­pump, har 40 jet­mun­styc­ken samt LED-be­lys­ning. Cir­ka 82 000 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.