MAR­MOR & MÄS­SING

MED FÄRG­GLA­DA IN­SLAG

Plaza Guiden (Husguiden och Kök & Badguiden) - - KÖPGUIDE -

– Det är verk­li­gen hopp­löst att hål­la mäs­sing snyggt, men det är värt att be­hö­va put­sa li­te var­je dag för att få ha det­ta dröm­hand­fat, skrat­tar Sa­ra. Fa­mil­jen Ro­quet är in­te ovana bad­rums­re­no­ve­ra­re, det här är det sjät­te bad­rum­met i ord­ning­en. Det fick sitt nya ut­se­en­de i sam­band med att fa­mil­jens nya hus to­tal­re­no­ve­ra­des in­nan in­flytt. Med var­je ny re­no­vering kom­mer nya kun­ska­per. Den­na gång lär­de de sig att de in­fäll­da kra­nar­na krä­ver myc­ket yta – bakom väg­gen.

Magnus och Sa­ra med so­nen Oli­ver flyt­ta­de in i den lju­sa tre­rum­ma­ren på lug­na Ös­ter­malm för två år se­dan och det upp­stod en ome­del­bar hem­käns­la. Näs­tan allt be­höv­de re­no­ve­ras och kö­ket mås­te flyt­tas för att få två bra sov­rum. Bad­rum­met var dock näs­tan helt ny­re­no­ve­rat i svart och vitt.

- Det skul­le ha känts rätt hemskt att ba­ra ri­va ut nå­got som var så nytt. Nu blev det så att vi var tvung­na att ri­va ut bad­rum­met för att kun­na flyt­ta kö­ket till rum­met vägg i vägg, sä­ger Sa­ra.

Pla­ner­na för bad­rum­met tog snabbt form. Tan­ken var att an­vän­da så få ma­te­ri­al som möj­ligt och va­let föll på mar­mor och mäs­sing som se­dan kom­bi­ne­ra­des med en kom­mod med front i en mörk, pe­tro­le­um­grön ton.

- Vi ha­de först tänkt mörk­blått, men så fort vi såg den här från Su­per­front för­stod vi hur otro­ligt snyggt det skul­le bli, ef­tersom mar­morn drog li­te åt det grö­na, sä­ger Sa­ra.

Sa­ra och Magnus val­de bort ka­kel­plat­tor och klin­kers helt. Väg­gar­na vid hand­fat och to­a­lett är vit­må­la­de och väg­gar­na i duschen be­står av he­la sto­ra mar­mor­ski­vor. På gol­vet lig­ger sto­ra plat­tor av sam­ma mar­mor.

- Vi la­de sam­ma plat­tor på gol­vet i hal­len ut­an­för. Det ger ett en­het­ligt in­tryck, sä­ger Sa­ra.

”Det var skönt att det in­te be­höv­des nå­gon trå­kig dusch­vägg.”

”Vi ha­de en tyd­lig vi­sion från bör­jan.”

Sa­ra och Magnus ha­de en tyd­lig vi­sion hur de vil­le ha det. En del av det de tänkt be­höv­des dock in­te och det gjor­de att bad­rum­met fak­tiskt blev än­nu bätt­re.

- Duschen blev så stor och golv­lut­ning­en var så bra så vi be­höv­de in­te sät­ta upp nå­gon trå­kig dusch­vägg. Det gör jät­tes­tor skill­nad, kon­sta­te­rar Sa­ra.

I ta­ket längs den in­re väg­gen i duschen sit­ter en ljusslinga dold. Den ger ett däm­pat, väl­digt be­hag­ligt ljus då so­nen ska du­scha på kväl­len och ti­di­ga, tröt­ta morg­nar. In­fäll­da spot­lights i det sänk­ta ta­ket ger ett starkt näs­tan dags­ljus­sken när man be­hö­ver det.

Dol­da rör och slad­dar var en vik­tig de­talj. Den vägg­häng­da to­a­let­ten, in­bygg­da blan­da­re och hög­ta­la­re läm­nar re­na ytor.

- Vi fick väl­ja mel­lan bad­kar och tvätt­ma­skin, ytan räck­te in­te. Va­let föll på tvätt­ma­skin och där­med ock­så plats­byggd hyll­för­va­ring för frot­té och an­nat. Fak­tum är att vi in­te sak­nat bad­kar alls så myc­ket som vi trod­de. Vi äls­kar vår sto­ra dusch!

Gyl­le­ne flärd. Mäs­sings­hand­fa­tet stod högt på öns­ke­lis­tan.

Öp­pet men av­skilt. Det blev en rym­lig dusch och plats för tvätt­ma­skin och för­va­ring där bad­ka­ret var tänkt att stå.

Ge­ne­rö sa golv­plat­tor. De ge­ne­röst till­tag­na golv­plat­tor­na har själv­klart golv­vär­me.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.