prak­tik och es­te­tik

Vi stäl­ler sam­ma frå­ga till en sty­list och en hant­ver­ka­re.

Plaza Guiden (Husguiden och Kök & Badguiden) - - INNEHÅLL - MA­LI­IN STO­OR, STY­LIST QREATE JO­HAN PET­TERS­SON, HANT­VER­KA­RE BYGGLANDSLAGET

– Om ni står in­för att ska­pa ett här­ligt kök finns en del sa­ker om man bör ta till sig. Bland det vik­ti­gas­te är att se över var vatt­net finns, det­ta i kom­bi­na­tion med var spis och kyl/frys ska pla­ce­ras, den tri­ang­eln är vik­tig att få ord­ning på. Får man des­sa väl­pla­ce­ra­de så kom­mer kö­ket att fun­ge­ra. En an­nan vik­tig sak är stil­va­let, vad har ni för stil i öv­rigt i ert hem? Här bör man få en hel­het som häng­er ihop. Kän­ner man sig osä­ker är det smart att gö­ra en mood­board – här be­nar man gans­ka en­kelt och snabbt ut vad som man at­tra­he­ras av. När man vet sti­len och käns­lan man gil­lar, så är det of­ta gans­ka tyd­ligt och en­kelt att hit­ta ma­te­ri­al och färg­val, sti­len och fär­ger­na häng­er starkt ihop. Ma­te­ri­al­va­len är så vik­ti­ga för håll­bar­het och funk­tion. Ta disk­bän­ken som ett ex­em­pel, här är det vik­tigt att ytan kla­rar av att han­te­ra vat­ten och även livs­me­del. Ett hår­da­re träslag är att fö­re­dra, men såklart finns ju vack­ra och funk­tio­nel­la sten­bän­kar el­ler me­tal­ler. Vil­ken typ av luc­ka man väl­jer i sitt kök sät­ter verk­li­gen prä­geln på kö­kets stil, man kanske vill ha ett öp­pet kök med öpp­na hyl­lor som ger en in­dust­ri­ell käns­la. Gol­vet slits mer i ett kök än i ett var­dags­rum el­ler sov­rum så det mås­te kla­ra mer sli­tage och vat­ten­stänk. Ett golv som kla­rar be­last­ning­en hål­ler såklart över läng­re tid, vil­ket blir eko­no­miskt! Be­lys­ning­en får man in­te glöm­ma, olika va­ri­an­ter för olika be­hov. Allt från starkt ljus vid städ­ning och kanske mat­lag­ning till en mer sof­tad be­lys­ning för mid­da­gar och mys. Lyc­ka till med att ska­pa dig DITT op­ti­ma­la kök! – När man ska gö­ra om sitt kök ska man tän­ka på att hell­re skaf­fa myc­ket lå­dor istäl­let för skåp, det ger en bätt­re över­blick. Tänk på att ha bra av­ställ­nings­y­tor bred­vid häll och disk­ho. Sätt in ett stort disk­bänk­skåp för ord­ning och re­da. En köksö kan ock­så va­ra att tän­ka på, då det of­ta blir en trev­lig sam­lings­plats i kö­ket. När det kom­mer till bänk­ski­vor så fö­re­drar jag sten el­ler Si­lesto­ne. Be­lys­ning är ock­så vik­tigt i ett kök och att ha en va­ri­e­rad så­dan. Man bör ha nå­got som fun­ge­rar bra bå­de när man ar­be­tar i kö­ket och som mys­be­lys­ning vid mid­da­gen. För att gö­ra kö­ket funk­tio­nellt så ska man se till att sät­ta elut­ta­gen på de rät­ta stäl­le­na. Kos­ta på kak­let och välj nå­got som du vill ha och pas­sar för kö­ket, det bru­kar in­te hand­la om så många kvadrat­me­ter än­då. Tänk ock­så på lo­gisti­ken när du pla­ne­rar så att du in­te be­hö­ver gå runt he­la kö­ket när du ska ploc­ka ur disk­ma­ski­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.