Från mat­rum till fa­mil­je­bad­rum med mo­dern touch

När­de n gam­la se­kel­skif­tes vil­lan bygg­des ut blev det ti­di­ga­re matrum­met över. Då val­de Cic­ci och Fred­rik att in­re­da ett stort mo­dernt bad­rum med plats för he­la fa­mil­jen.

Plaza Guiden (Husguiden och Kök & Badguiden) - - KÖPGUIDE - text & sty­ling Maria Öj­ve fo­to So­fi Syk­font

HEM­MA HOS Cic­ci 34 år, Fred­rik 38 år och Hil­ma 3,5 år. LÄ­GE Gäv­le vil­las­tad. STOR­LEK PÅ BAD­RUM­MET 14,5 kvm. DET VIK­TI­GAS­TE MED BAD­RUM­MET De ge­ne­rö­sa ytor­na som gör att vi al­la kan va­ra i bad­rum­met sam­ti­digt ut­an att be­hö­va träng­as. Dusch­bå­set som hål­ler dusch­vatt­net från det öv­ri­ga gol­vet och att vi har byggt in ljud­sy­stem. DET HA­DE VI GJORT AN­NORLUN­DA Ingen­ting egent­li­gen, vi är väl­digt nöj­da med re­sul­ta­tet.

När Cic­ci och Fred­rik köp­te den gam­la vil­lan i Gäv­les vil­las­tad år 2012 fanns det inga ori­gi­nal­de­tal­jer kvar av den äld­re sti­len. Hu­set ha­de re­no­ve­rats sön­der ge­nom åren och saknade se­kel­skif­te­scharm. Fa­mil­jen fo­ku­se­ra­de på att an­pas­sa och byg­ga om hu­set ef­ter eget be­hov och smak.

Ef­tersom det gam­la matrum­met in­te läng­re be­höv­des ef­ter ut­bygg­na­den, stod va­let mel­lan att ska­pa ett sov­rum el­ler bad­rum i ut­rym­met. Det ti­di­ga­re matrum­met, som nu låg in­byggt mel­lan två rum, saknade na­tur­ligt dags­ljus i form av ett ex­te­ri­ört föns­ter, så det kän­des in­te na­tur­ligt att väl­ja det som sov­rum.

– Rum­mets en­da föns­ter vät­ter di­rekt in i ett an­nat rum, det rum som nu är vårt sov­rum, och där­för val­de vi att byg­ga ett stort fa­mil­je­bad­rum istäl­let, be­rät­tar Cic­ci.

Den sto­ra gol­vy­tan på över 14 kvadrat­me­ter gjor­de det möj­ligt att pla­ne­ra helt ef­ter eget hu­vud och öns­ke­mål. Vik­tigt var att få två se­pa­ra­ta tvätt­ställ, där Cic­ci, Fred­rik och Hil­ma kun­de bors­ta tän­der­na sam­ti­digt på mor­go­nen ut­an att träng­as.

– Vi vil­le även ha ett in­byggt bad­kar och en se­pa­rat dusch. Duschen bygg­de vi in i ett hörn med kak­la­de väg­gar, nå­got som vi är väl­digt nöj­da med. På så vis slip­per vi vat­ten på det öv­ri­ga bad­rums­gol­vet, vil­ket lätt hän­der med glas­väg­gar, sä­ger Cic­ci.

I dusch­bå­set pla­ce­ra­des två öpp­ning­ar som fun­ge­rar som hyl­lor för sham­po- och tvål­flas­kor. Ge­nom att väl­ja att ock­så pla­ce­ra den vägg­häng­da WC-sto­len i ett hörn sna­ra­re än på en rak vägg, fick bad­rum­mets plan­lös­ning en mind­re upp­ra­dad käns­la och sak­nar tom­ma hörn.

Stil­mäs­sigt vil­le Cic­ci och Fred­rik ska­pa en klas­sisk bas med mo­dern touch i he­la hu­set. Cic­ci, som ar­be­tar med in­red­ning vid si­dan av sitt jobb

”Ge­nom att vi ock­så sat­te li­ka plat­tor på bå­de väg­gar och golv, fast i olika for­mat, fick bad­rum­met en rym­lig och lugn käns­la.”

som pri­vatråd­gi­va­re på bank, vil­le från bör­jan gär­na ha mar­mor på golv och väg­gar. Trots det var hon li­te tvek­sam ef­ter att ha upp­levt ma­te­ri­a­let som väl­digt käns­ligt. Slut­li­gen blev det in­te Cic­ci som hit­ta­de kak­let ut­an Fred­rik.

– En dag såg Fred­rik den här ke­ra­mis­ka plat­tan som är mönst­rad med mar­mo­re­ring och jag kän­de på en gång att det här var rätt. Plat­tan ta­la­de för sig själv med sitt le­van­de form­språk och funk­tio­nel­la yta, be­rät­tar Cic­ci.

Näs­tan ing­en plat­ta är den and­ra lik, på så sätt får man sam­ma le­van­de käns­la som med mar­mor, men med hög­re stryk­tå­lig­het. Ef­tersom pa­ret vil­le att bad­rum­met skul­le hål­la en röd tråd med öv­ri­ga hu­set fin­ner man sam­ma ke­ra­mis­ka plat­ta på gol­vet i den an­grän­san­de hal­len samt i bad­rum­met på över­vå­ning­en. Val av blan­da­re och ar­ma­tu­rer följ­de ef­ter va­let av ka­kel­plat­tor­na, då pa­ret vil­le att des­sa skul­le gå i stil och smäl­ta in så myc­ket som möj­ligt.

– Ge­nom att vi ock­så sat­te li­ka plat­tor på bå­de väg­gar och golv, fast i olika for­mat, fick bad­rum­met en rym­lig och lugn käns­la. Det­ta var vårt mest av­gö­ran­de be­slut. Skul­le jag byg­ga ett nytt bad­rum skul­le jag de­fi­ni­tivt gö­ra så igen. Det blir en­het­ligt men in­te trå­kigt tack va­re mönst­ret i plat­tan, av­slu­tar Cic­ci.

PLATS FÖR FLE­RA. Två tvätt­ställ ger ex­tra ut­rym­me fram­för spe­geln för he­la fa­mil­jen. Vas Nib och kru­ka So­lid från DBKD, mugg och rak­bors­te från Sal­ly Vol­tai­re, tand­bors­te i bam­bu kom­mer från Nor­dics. Hand­du­kar Lina och The Stri­pe från Him­la, ask i sten...

YTOR. Det rym­li­ga bad­rum­met ger ett ljust och mo­dernt in­tryck. Bad­bors­ten kom­mer från Iris Hant­verk, Lil­la Bru­ket Scrub, fat och mor­gon­rock från H&M Ho­me, hand­du­kar The Stri­pe och Fresh Laund­ry från Him­la.

SMÅTT. Den run­da asken kom­mer från H&M Ho­me, får­mjölkstvål från Ovis, sten­fi­gur från Mu­ubs, rak­bors­te från Sal­ly Vol­tai­re, ask i sten från Ma­lai­ka Cot­ton, ör­häng­en Mi­di Plain Hoops från Per­nil­le Co­ry­don och ring­en Twin Cir­c­le från Baumgar­ten di Marco.

Eko­lo­giskt . BLAN­DA­RE. Fred­rik och Cic­ci val­de blan­da­re och ar­ma­tu­rer som skul­le smäl­ta in med ka­kel­plat­tor­na. An­sikts­bors­te från Iris Hant­verk, vas Nib och kru­ka So­lid från DBKD.

ACCESSOARER. Arm­band Bub­bles i sil­ver från Calin­ka Jewel­ry och ne­ces­sär från Ce­an­nis.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.