Täv­la om en köks­ma­skin från kit­che­naid

Plaza Guiden (Husguiden och Kök & Badguiden) - - TÄVLA MED -

Kit­che­nAid köks­ma­skin kon­stru­e­ra­des re­dan 1919 och har stått sig ge­nom ti­der­na och bli­vit en ame­ri­kansk ikon.

Den­na yp­per­li­ga de­sign­klas­si­ker har bli­vit be­römd tack va­re sin styr­ka och ef­fek­ti­vi­tet. Den ge­dig­na och sta­bi­la ap­pa­ra­ten, som är helt i metall, vis­par, rör, knå­dar, blan­dar och ut­för lätt och ele­gant det mest mo­no­to­na, tidskrä­van­de och tunga köks­ar­be­te.

Finns i ett brett spekt­rum av snyg­ga pre­mi­umfär­ger För att mat­cha al­las per­son­lig­het och kök. För att va­ra med och täv­la sva­ra på frå­gan ne­dan och skic­ka in ditt svar se­nast den 31/1 2018 till kok­bad@pla­za­publishing.se Märk mai­let med ”Kit­che­nAid” och glöm in­te att bi­fo­ga di­na kon­takt­upp­gif­ter. Hur många fär­ger finns MI­NI i? 1. 4 st. X. 3 st. 2. 6 st.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.