Hant­ver­ka­ren sva­rar

Plaza Guiden (Husguiden och Kök & Badguiden) - - PRAKTIK ESTETIK -

– Se till att gö­ra ett nog­grant för­ar­be­te. Bör­ja med att tvät­ta skå­pen med målar­tvätt och skölj av med ljum­met vat­ten och en fuk­tig svamp. Mat­ta där­ef­ter ner ytan med ett fint slip­pap­per. Spack­la se­dan över even­tu­el­la ojämn­he­ter och sli­pa se­dan no­ga med slip­pap­per. An­vänd snic­ke­ris­pac­kel och lägg på fle­ra om­gång­ar om det be­hövs, då spack­let har en ten­dens att sjun­ka in. När det kom­mer till mål­ning­en är det vik­tigt att ha rätt verk­tyg och fun­de­ra hur man vill ha yt­skik­tet. Vill man ha en slät yta som på­min­ner om luc­kor som är spru­ta­de på fa­brik, ska man an­vän­da en spe­ci­ell, fin rol­ler som finns på väl­sor­te­ra­de färg­bu­ti­ker. Vill man ha en yta som känns li­te mer ro­bust, där det syns att luc­kor­na är pen­selslä­ta­de an­vän­der man en rol­ler för att läg­ga på färg och en modd­la­re för att slä­ta ut den. Oav­sett me­tod ska man all­tid bör­ja med en om­gång grund­färg och må­la två el­ler fler la­ger med täck­färg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.