Vi tip­sar om vad du ska tän­ka på när du ska un­der­hål­la hu­sets ut­si­da.

När vå­ren och vär­men kom­mer är det bra att gö­ra en or­dent­lig be­sikt­ning av hu­sets ut­si­da.

Plaza Guiden (Husguiden och Kök & Badguiden) - - INNEHÅLL - text Jen­ny Ols­son il­lust­ra­tion Kenneth An­ders­son

Ge­nom­gång

Vå­ren och för­som­ma­ren är bäs­ta ti­den för att gö­ra en ge­nom­gång av hu­sets ut­si­da. Vä­der, vind och ky­la på­ver­kar hu­set och ef­ter en lång och kans­ke kall vin­ter är det bra att gö­ra en ge­nom­gång av hu­sets fa­sad, tak och rän­nor. Ett or­dent­ligt byggt hus ska kla­ra av ett bis­tert kli­mat, men för att va­ra sä­ker är det bäst att gå ige­nom och no­te­ra om nå­got be­hö­ver åt­gär­das ef­ter vin­tern. Om du ska rus­ta upp tak, al­tan, föns­ter el­ler kans­ke må­la om, fun­de­ra då om du har tid och lust. Vis­sa sa­ker är gans­ka lät­ta och snabbt fix­a­de me­dan and­ra tar mer tid. Fun­de­ra ige­nom om du har möj­lig­het att ge­nom­fö­ra job­bet själv, an­nars kan det va­ra klokt att an­li­ta en hant­ver­ka­re för job­bet.

Put­sad fa­sad

Ge­nom att se över sin fa­sad med jäm­na mel­lan­rum kan man undvika mer om­fat­tan­de re­no­ve­ring­ar som bå­de krä­ver kun­nig ent­re­pre­nör och kan bli kost­samt. Om man har en put­sad fa­sad och ser för­änd­ring­ar som sprick­bild­ning­ar kan man fo­to­gra­fe­ra ska­dan och även ri­ta med en bly­erts­pen­na för att se om spric­kor­na blir stör­re och i så fall åt­gär­da dem. Många ska­dor i put­sen upp­kom­mer ge­nom frost­spräng­ning­ar, vil­ket be­ty­der att fukt har kom­mit bakom puts­skik­tet och när ky­lan slår till fry­ser vatt­net och put­sen spric­ker. And­ra an­led­ning­ar till spric­kor är att bru­ket tor­kat för snabbt el­ler att hu­set har fått sätt­ning­ar.

Trä­fa­sad

Om man har en trä­fa­sad ska man va­ra upp­märk­sam på om man har rut­tet trä på fa­sa­den, vil­ket i så fall bör by­tas ut så snart som möj­ligt. Även mind­re ska­dor som spric­kor och miss­färg­ning­ar kan va­ra värt att åt­gär­da gans­ka snabbt, då det an­nars kan bli stör­re pro­blem läng­re fram. Det bru­kar va­ra en­kelt att se vil­ka brä­dor som är på väg att rutt­na el­ler har rutt­nat. De be­hö­ver by­tas ut om trä­et änd­rat färg, bli­vit mjukt, fått spric­kor el­ler fli­sor.

Fö­re­byg­ga

Pre­cis som allt

an­nat blir ock­så hu­sets fa­sad smut­sig och be­hö­ver ren­gö­ras då och då. För­u­tom av este­tis­ka skäl, att vi vill att vårt hus ska se rent och snyggt ut, så finns det en vik­tig an­led­ning till att gö­ra ren fa­sa­den. Smuts bin­der näm­li­gen fukt och den i sin tur ska­par på­växt av al­ger, la­va, mos­sa och mö­gel, vil­ket i sin tur bin­der fuk­ten och det blir en ond cir­kel.

Ren­gö­ring

Det finns oli­ka sätt att ren­gö­ra fa­sa­den be­ro­en­de på hur of­ta man gör det och i vil­ket syf­te. Den enk­las­te me­to­den för ren­gö­ring om man gör det år­li­gen, är att an­vän­da sig av en fa­sad­tvätt­bors­te och en vat­ten­slang. För mer ef­fek­tiv ren­gö­ring men som in­te be­hö­ver upp­re­pas mer än vartan­nat år kan man an­vän­da sig av ett milt ren­gö­rings­me­del ock­så.

” Vä­der, vind och ky­la på­ver­kar hu­set...”

Må­la fa­sa­den

När man ska må­la om sin fa­sad finns det fle­ra sa­ker att ta i be­ak­tan­de. Om man ska väl­ja en an­nan ku­lör bör man se vad som pas­sar till om­rå­det och även tän­ka på vil­ken ku­lör som hål­ler bäst. Bäst är att må­la om sin fa­sad un­der skug­gi­ga da­gar. Om det är allt­för varmt och so­len ly­ser mot hus­väg­gen kan det hän­da att fär­gen tor­kar för snabbt.

Häng­rän­nor

I häng­rän­nor­na

ska man va­ra nog­grann med att ren­sa bort löv och barr så att regn­vat­ten kan rin­na bort ut­an hin­der. An­vänd en kvast att so­pa av ta­ket och rän­nor­na med och gör rent si­len vid stup­rö­rets öv­re och ned­re än­de. Kom ihåg att all­tid an­vän­da sä­ker­hets­li­na om du går upp på ta­ket. Om du fått gli­por i rän­nan kan du en­kelt la­ga det själv. Plåträn­nor ska ren­gö­ras med en rot­bors­te och se­dan tä­tas med elas­tiskt fog­kitt. Spric­kor i plasträn­nor kan du en­kelt la­ga med lim. Är det stör­re läc­kage i rän­nan bru­kar det va­ra bätt­re att by­ta ut den. Det är otro­ligt vik­tigt att av­rin­ning­en av regn­vat­ten fun­ge­rar för att ha ett väl­må­en­de hus.

Ta­ket

För­som­ma­ren är

en bra tid för att se över sitt tak. Är ta­ket in­te i bra kon­di­tion kan det på­ver­ka he­la hu­set. Pas­sa på när det reg­nar att kol­la så att det in­te läc­ker in nå­gon­stans och att häng­rän­nor­na fun­ge­rar som de ska. Även in­i­från kan man se om ta­ket in­te är i bra kon­di­tion, bå­de ge­nom färg och lukt. Är fär­gen mörk och det luk­tar un­ket el­ler kons­tigt finns det för­mod­li­gen en läc­ka på ta­ket. Om det är pan­nor som spruc­kit kan man en­kelt och snabbt by­ta ut dem, bå­de när det gäl­ler te­gel- och be­tong­pan­nor.

Tak­pan­nor

De käns­li­gas­te

de­lar­na på ta­ket sit­ter där oli­ka ma­te­ri­al möts, till ex­em­pel vid skor­sten och runt tak­föns­ter och där bör man va­ra ex­tra upp­märk­sam. Tak­pan­nor har of­ta en lång livs­längd, men hur of­ta de be­hö­ver by­tas ut va­ri­e­rar. För att få ett håll­bart tak ska man dock va­ra no­ga med att se över det med jäm­na mel­lan­rum. Ska­dor på ta­ket kan va­ra en an­led­ning till att by­ta tak­pan­nor, men det kan ock­så va­ra av rent este­tis­ka skäl.

Al­tan

För många är al­ta­nen en vik­tig plats un­der som­mar­må­na­der­na. Där bå­de solvar­ma da­gar och ljum­ma kväl­lar kan avnju­tas. Att un­der­hål­la sin al­tan är där­för vik­tigt när man går ige­nom hu­sets ut­si­da. Tvät­ta al­ta­nen or­dent­ligt och även med alg- och mö­gel­tvätt om det skul­le be­hö­vas. Ett en­kelt sätt att ge den ett lyft samt skyd­da den är att an­vän­da ol­ja, la­syr el­ler järn­vitrol.

”För­som­ma­ren är en bra tid att se över sitt tak.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.