Nytt för kök-, bad-, hu­soch eko­ny­he­ter.

Un­der som­ma­ren sud­dar vi ut grän­sen mel­lan ute och in­ne och vill gär­na ha sånt som för­hö­jer käns­lan ut­om­hus. Som här­li­ga möb­ler att slå oss ner i och ta en fi­ka el­ler en häng­mat­ta för att ta en li­ten si­es­ta i skug­gan och till­be­hör som gör grill­kväl­lar­na l

Plaza Guiden (Husguiden och Kök & Badguiden) - - INNEHÅLL - Jen­ny är vår re­dak­tions­chef och väl­jer i var­je num­mer ut si­na nya fa­vo­ri­ter till hem­met.

1. Med in­ter­na­tio­nel­la in­flu­en­ser. Gryt­hyt­tan Stål­möblers Bryg­ge­ri­se­rie på­min­ner om de sto­ra stä­der­na som Pa­ris, Mi­la­no och Bar­ce­lo­na, sam­ti­digt som de gör sig mer rätt än nå­gon­sin för en fi­ka hem­ma i träd­går­den. Här vill man verk­li­gen slå sig ner och nju­ta av en lång fi­ka en so­lig som­mar­dag. Pri­sex­em­pel ur se­ri­en, Bryg­ge­ri­sof­fa i vit­lac­kad ek och el­för­zin­kat sta­tiv, 4 680 kr.

2. Sm ak­satt vat­ten Med vat­ten­flas­kan MyFla­vour från Eva So­lo kan man smak­sät­ta vatt­net pre­cis som man vill ha det. På den av­tag­ba­ra stic­kan fäs­ter man fa­vo­rit­fruk­ter­na el­ler som­mar­bä­ren. På flas­kan sit­ter ock­så ett prak­tiskt bär­hand­tag i ny­lon som finns i grått, svart samt i de två nya ku­lö­rer­na Bo­ta­ni­cal Green och Artic Blue. Flas­kan är till­ver­kad i rost­fritt stål, glas och si­li­kon. Den rym­mer 0,75 li­ter och kos­tar ca 300 kr.

3. Fle­ra funk­tio­ner Hos Mark­slöjd ser man i vår en här­lig mix av ar­ma­tu­rer i oli­ka ma­te­ri­al, möns­ter och sti­lar. Glas och pors­lin, möns­ter och form, skär­mar och mo­dernt nytän­kan­de med fle­ra oli­ka funk­tio­ner i ett. Vägg­lam­pan Pablo har en ”ta­vel­ram” med de­ko­ra­tivt ljus och är till­ver­kad i svart­lac­ke­rad metall. Sam­ti­digt som man får ett li­tet ljus­sken får man ock­så en li­ten hyl­la med ta­vel­ram. Höjd 30 cm och bredd 20 cm, ca 975 kr.

4. La­ta somm ar­da­gar En häng­mat­ta mel­lan trä­den i träd­går­den gör sig helt rätt. Här kan man nju­ta av la­ta som­mar­da­gar i ful­la drag. Häng­mat­ta i offwhite, längd 200 cm och bredd 100 cm. Åh­léns, 799 kr.

5. Möb­ler för träd­går­den Wel­ling­ton di­van från Hil­ler­storp in­går i en se­rie med he­la 14 träd­gårds­möb­ler. Di­va­nen kan kopp­las ihop med and­ra de­lar och bli till en sof­fa. Ma­te­ri­a­let är vit­må­lad te­ak med flä­tad rygg. En per­fekt mö­bel för skö­na, la­ta som­mar­da­gar. Ca 7 400 kr.

6. För enkla­re grill­kväl­lar Le Creu­set har de­sig­nat en låg, rek­tangu­lär grill­plat­ta i gjut­järn, med sne­da räff­lor för en jäm­na­re ste­ky­ta. Plat­tans av­långa form ger en stor ste­ky­ta för stör­re kött­bi­tar me­dan grill­räff­lor­nas tun­na struk­tur gör att den pas­sar bra för fisk och grön­sa­ker. Den lå­ga kan­ten och de två er­go­no­mis­ka hand­ta­gen gör den lätt­han­ter­lig. Kan an­vän­das ut­om­hus vid som­ma­rens grill­ning­ar men även in­om­hus på spi­sen. Längd 39 cm och bredd 27 cm. Ca 1 349 kr.

3.

1.

2.

4.

6.

5.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.