Ma­til­da för­verk­li­ga­de sin hus­dröm som bör­ja­de med en skiss på en ser­vett. Hon bygg­de ett vac­kert hus i mo­dern och klas­sisk stil.

Hem­ma hos Ma­til­da 28 år och kat­ten Astrid 8 år. BOR I Väs­terås. HUSFAKTA Egen­de­sig­nat hus med si­oo-be­hand­lad trä­pa­nel och plåt­tak byggt och le­ve­re­rat av In­tres­san­ta Hus. STOR­LEK 132 + 100 kvm. STIL Mo­dernt klas­siskt.

Plaza Guiden (Husguiden och Kök & Badguiden) - - INNEHÅLL -

att stan­dar­den hål­ler hög kva­li­té re­dan från bör­jan, be­höv­de in­te många till­val gö­ras. Bland an­nat är in­ner­väg­gar­na re­dan iso­le­ra­de, vil­ket ger en lugn och tyst in­om­hus­mil­jö.

När hu­set först ri­ta­des var det tänkt som ett en­plans­hus men en bit in i byg­get, när grun­den re­dan var lagd, så änd­ra­de pa­ret sig då de vil­le att möj­lig­he­ten att in­re­da en över­vå­ning skul­le fin­nas. I och med det­ta var lut­ning­en på ta­ket tvung­en att änd­ras.

- I om­rå­det finns många 1,5-plans och 2-plans hus och vi vil­le att möj­lig­he­ten skul­le fin­nas för oss ock­så med en in­redd över­vå­ning om be­ho­ven skul­le för­änd­ras.

För Ma­til­da och hen­nes då­va­ran­de sam­bo var det vik­tigt med en un­der­hålls­fri och snygg fa­sad. Fa­sa­den på hu­set är stå­en­de trä­pa­nel i fy­ra oli­ka di­men­sio­ner be­hand­lad med Si­oo , vil­ket är ett mil­jö­vän­ligt trä­skydd som ger en sil­ver­grå färg och slit­star­ka träy­tor. På ta­ket lig­ger svart plåt. Fönst­ren kom­mer från Vel­fac och de har Ma­til­da själv de­sig­nat.

– Jag mo­der­ni­se­ra­de ett klas­siskt föns­ter. Ef­tersom det är en kom­mu­nal tomt i ett vil­la­om­rå­de så vil­le jag ha sto­ra föns­ter ut­an att ska­pa för myc­ket in­syn och så tyc­ker jag att det blir en my­si­ga­re käns­la när fönst­ren in­te går he­la vägen från golv till tak.

Att Ma­til­da är myc­ket in­tres­se­rad av in­red­ning och de­sign går in­te att ta mis­te på. Al­la val och de­tal­jer, ut­vän­digt som in­vän­digt, är no­ga ge­nom­tänk­ta för att ge hu­set ka­rak­tär och per­son­lig­het.

- Jag äls­kar ljust och fräscht men jag av­skyr vitt. Jag vill ha en varm och my­sig käns­la i ett ljust hus. Ett tips är att sät­ta en färgska­la bland det förs­ta man gör. Se till att sam­la in pro­ver på fär­ger, golv, ka­kel, klin­ker och läg­ga upp det på en stor yta. Mixa och mat­cha, ta bort och lägg till tills man är nöjd. Sen är det ba­ra att fo­ta av och an­vän­da som lat­hund ge­nom al­la ma­te­ri­al­val.

Färg­va­len i hu­set gjor­des med na­tu­ren som inspiration och väg­gar­na in­vän­digt går i tre oli­ka nyanser av grått, mid­natts­blått och grönt. Käns­lan av ett lugnt och so­ci­alt hus med na­tur­li­ga och mil­jö­vän­li­ga ma­te­ri­al som var håll­ba­ra över tid fick sty­ra. Den lju­sa fa­sad­fär­gen har åter­speg­lats in­vän­digt där det är ge­nom­gå­en­de vit­vax­ad fu­ru på golv, list­verk och dör­rar. Myc­ket trä in­vän­digt ger ka­rak­tär sam­ti­digt som det ger en lugn och här­lig käns­la. In­red­nings­fi­lo­so­fin är ute­möb­ler in­ne, gam­malt mö­ter nytt och funk­tion mö­ter de­sign.

- Det är de­tal­jer­na som är av störs­ta vikt. Att kun­na hit­ta klassiska de­tal­jer med en mo­dern twist för att det ska be­hål­la char­men ut­an att bli mos­sigt, sä­ger hon.

Inspiration hit­tar Ma­til­da över­allt. På re­stau­rang­er, i na­tu­ren, på ho­tell, so­ci­a­la me­di­er och re­sor. Hon me­nar att inspiration går att fin­na över­allt, ba­ra man är mot­tag­lig för det.

”Det här lär­de vi oss”

• Vå­ga ta be­slut och stå fast vid dem! Det är en lång pro­cess och det är lätt att bli ve­lig längs vägen.

• Ta fram en över­gri­pan­de mood­board med färgska­la. (Den­na kan du hål­la fast vid när be­slu­ten sva­jar).

• Fi­ra! Förs­ta spad­ta­get, tred­je lis­ten, fem­te färg­va­let. Fi­ra allt och myc­ket till­sam­mans.

• Tänk ste­get läng­re. Se över plan­rit­ning, för­va­ring och bygg ett hus som är li­ka flex­i­belt som li­vet. En plan­lös­ning som man kan växa el­ler krym­pa i. Rum­men kan ha oli­ka be­ty­del­se i oli­ka ske­den i li­vet.

• Se över el­rit­ning­en. El­rit­ning­en är all­tid en stan­dard, men går att ju­ste­ra. Ta er tid att pla­ne­ra även ljus­sätt­ning och ut­tag i god tid för att slip­pa sladd­tras­sel och fu­la för­läng­nings­s­lad­dar.

Med plats för en vå­ning till. I det lil­la all­rum­met finns plats för en trap­pa om man nå­gon gång be­stäm­mer sig för att in­re­da ovan­vå­ning­en. Sof­fa från Fu­ri­no­va och sof­fo­bor­det är egen­de­sig­nat.

Na­tur­fär­ger. In­te­ri­ö­ren i hu­set är ljus och fräsch, men in­te vit. Inspiration häm­ta­des från na­tu­ren där många lug­na fär­ger kan hit­tas. Gar­di­ner från Åh­léns och mat­tan kom­mer från IKEA.

Hex­a­gon. Kak­let twist kom­mer från Lhå­dös Ka­kel, bad­kars­blan­da­ren är från Tapwell och bad­ka­ret är från Bath­li­fe.

Kläd­vård. Den drygt 6 kvm sto­ra tvätt­stu­gan är in­redd med skåp från Ti­bro­kök och ma­ski­ner från Mi­e­le. Blan­da­ren är från Tapwell.

Bar­käns­la. Ma­til­da vid sin köksö där det finns gott om plats för so­ci­alt um­gänge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.