Ange­li­ca och Vik­tors fa­milj blev stör­re och då väx­te ock­så be­ho­vet av ett stör­re bo­en­de. De bygg­de en mo­dern vil­la med öp­pen plan­lös­ning med rum för al­la.

hem­ma hos Ange­li­ca 27 år, Vik­tor 29 år, El­sie 3 år och Sig­ge 6 må­na­der. BOR Ha­bo i Jön­kö­ping. HUSFAKTA En och en halvs plans­vil­la Kal­mar från Små­lands­vil­lan byggt 2015. STOR­LEK 156 kvm. STIL Mo­dernt hus med lig­gan­de pa­nel.

Plaza Guiden (Husguiden och Kök & Badguiden) - - INNEHÅLL - text Re­bec­ca Pec­cI foto Ange­li­ca Lin­de­rum

I takt med att fa­mil­jen väx­te så väx­te ock­så be­ho­vet av ett stör­re bo­en­de. Hy­reslä­gen­he­ten med två rum och kök i Jön­kö­ping låg centralt och bra, men när tom­ter släpp­tes i Ha­bo så be­höv­de pa­ret in­te fun­de­ra sär­skilt länge. I Ha­bo bygg­des ett helt nytt om­rå­de och där vil­le Ange­li­ca och Vik­tor bo.

Att byg­ga nytt hus och sam­ti­digt stå in­för ste­get att få tillök­ning i fa­mil­jen är ing­et som Ange­li­ca re­kom­men­de­rar. Det är många be­slut som ska tas och det är en lång väg in­nan man är klar, men när det väl är klart så är det värt det.

- Att byg­ga nytt sam­ti­digt som man har små barn är ing­et jag re­kom­men­de­rar. Det tar på ti­den och or­ken då det har va­rit prö­van­de på många sätt, men nu är vi en er­fa­ren­het ri­ka­re. Vi har lärt oss så myc­ket un­der re­sans gång och skul­le ab­so­lut in­te vil­ja ha det ogjort, sä­ger Ange­li­ca.

Hu­set som Ange­li­ca och Vik­tor har byggt är mo­del­len Kal­mar från Små­lands­vil­lan. Kal­mar är en mo­dern vil­la med öp­pen plan­lös­ning mel­lan var­dags­rum och kök. Hu­set le­ve­re­ra­des med den 95 kvadrat­me­ter sto­ra ne­der­vå­ning­en helt nyc­kel­fär­dig sånär som på ka­kel­sätt­ning, då platt­sät­ta­re finns in­om fa­mil­jen. Det tog nio må­na­der från det att byg­get star­ta­de till dess att de kun­de få nyc­keln och flyt­ta in. När de väl flyt­ta­de in pas­sa­de de på att lan­da li­te i att fak­tiskt ha ett hus och kun­na nju­ta av det. Men ef­ter ett år drog de igång byg­get igen och bör­ja­de själ­va fär­dig­stäl­la och in­re­da ovan­vå­ning­en där pa­rets barn El­sie och Sig­ge nu­me­ra har fått varsitt sov­rum.

- Byg­get på ovan­vå­ning­en tog näs­tan 1,5 år. Små­barn och fa­mil­je­liv har gjort att det har dra­git ut på ti­den, men det är vik­tigt att pri­o­ri­te­ra fa­mil­je­ti­den så att man or­kar he­la vägen, sä­ger Ange­li­ca.

I hu­set finns nu­me­ra fy­ra sov­rum, två bad­rum och två all­rum, ett up­pe och ett ne­re. När bar­nen blir stör­re är tan­ken att all­rum­met på ovan­vå­ning­en ska bli de­ras. I sam­band med att hu­set bygg­des så val­des ett sov­rum på bot­ten­vå­ning­en bort från den ur­sprung­li­ga plan­lös­ning­en. Det

var för att max­i­me­ra säll­skapsy­tan i var­dags­rum­met och få en mer öp­pen plan­lös­ning. För­de­len med att vän­ta li­te med att byg­ga klart ovan­vå­ning­en var att det fanns gott om tid till att tän­ka ut ex­akt hur de vil­le ha det.

- Det är gans­ka be­grän­sat med val när man byg­ger med Små­lands­vil­lan, vil­ket ger bå­de för­de­lar och nack­de­lar. För­de­len är att man in­te be­hö­ver gö­ra så många val, men nack­de­len är att man kans­ke in­te all­tid kan få det ex­akt som man öns­kar, me­nar Ange­li­ca.

- Om vi ha­de fått väl­ja fritt så ha­de vi valt bort kö­ket från Ve­dum och satt in ett IKEA-kök istäl­let, men vår säl­ja­re sa att det in­te var möj­ligt. I öv­rigt så val­de vi att in­te snå­la på till­val och tog ex­akt det som vi vill ha.

Ett ny­byg­ge in­ne­bär in­te all­tid att allt fort­lö­per frik­tions­fritt, ut­an ibland upp­står det kom­pli­ka­tio­ner. Till ex­em­pel så le­ve­re­ra­des fel ter­rass­dör­rar och det tog lång tid in­nan rätt dör­rar kom på plats och myc­ket tid och ener­gi gick åt till att få rätt på det­ta. Även trap­pan som le­der upp till ovan­vå­ning­en var fel. Den le­ve­re­ra­des fel­vänd, så den gick in­te att mon­te­ra ut­an en ny trapp var tvung­en att be­stäl­las. Ef­tersom ovan­vå­ning­en in­te skul­le tas i bruk di­rekt så var det okej för pa­ret att vän­ta tills den nya kom.

– Det mesta har flu­tit på bra och bygg­ti­den in­nan vi fick hu­set upp­lev­de vi som väl­digt smi­dig.

Någ­ra stör­re pro­blem för­u­tom den fel­vän­da trap­pan och fel­le­ve­re­ra­de föns­ter­par­ti­er har pa­ret in­te stött på. Husle­ve­ran­tö­ren har skött det mesta vil­ket pa­ret upp­lev­de som myc­ket po­si­tivt.

- Men den störs­ta för­de­len med att byg­ga med Små­lands­vil­lan är att

de kan le­ve­re­ra så snabbt. Av de le­ve­ran­tö­rer vi kol­la­de så ha­de de kor­tast le­ve­rans­tid, vil­ket gjor­de att va­let föll på dem, sä­ger Ange­li­ca.

Om­rå­det i Ha­bo är ett nytt om­rå­de som har vux­it fram de se­nas­te åren. Om­rå­det har byggts i fle­ra etap­per och många som bor där är jämn­å­ri­ga med Ange­li­ca och Vik­tor och i sam­ma fa­mil­je­si­tu­a­tion. Tom­ter­na är väl till­tag­na vil­ket ger ett luf­tigt in­tryck och man slip­per ha gran­nar för tätt in­på. I om­rå­det finns bå­de för­sko­lor och sko­la in­om gångav­stånd. Be­slu­tet att byg­ga nytt var in­te sär­skilt svårt att ta, då pri­set in­te skilj­de sig märk­bart från ett äld­re hus i sam­ma om­rå­de.

- Jag är upp­vux­en i Ha­bo så det har all­tid känts som hem­ma här, sä­ger Ange­li­ca.

In­red­nings­mäs­sigt så gil­lar pa­ret den skan­di­na­vis­ka sti­len och i hu­set blan­das lop­pis­fynd med IKEA-möb­ler. He­la hem­met går i ne­utra­la to­ner som grått, svart och vitt med in­slag av trä. På bot­ten­vå­ning­en må­la­des väg­gar­na vi­ta till en bör­jan, men två av väg­gar­na är re­dan om­må­la­de. På ovan­vå­ning­en vil­le de ha mer färg och al­la sov­rum har varsin dov ku­lör.

Inspiration hit­tar Ange­li­ca och Vik­tor bå­de i tid­ning­ar och so­ci­a­la me­di­er. Ange­li­ca är den som är mest in­red­nings­in­tres­se­rad av dem bå­da, me­dan ett av Vik­tors störs­ta in­tres­se är träd­går­den där det od­las för fullt från ti­dig vår till långt in på hös­ten. In­nan det ens fanns gräs på tom­ten så bygg­de de sex oli­ka od­lings­lå­dor. Nu är hu­set klart och al­la rum och bad­rum är fär­dig­ställ­da. Näs­ta pro­jekt blir att gö­ra klart i träd­går­den ge­nom att läg­ga klart sten och plat­tor.

Mys­hör­na. I Sig­ges rum finns en här­lig mys­hör­na med sitt­kud­de från Gra­nit. Den mju­ka mat­tan kom­mer från Rus­ta och kor­gen med lock är från El­los. Väg­gar­na är må­la­de med ku­lö­ren Min­ty Bre­e­ze från Jo­tun.

Grågrö­na to­ner. Även väg­gar­na i Ange­li­cas och Vik­tors sov­rum går i grågrö­na nyanser. Natt­duks­bord från Ikea och lam­pa från Pholc.

Sig­ges rum. Mat­tan är från Rus­ta och bok­hyl­lan från Ikea. Vim­pel är köpt på Fashio­nell.

Plats för många. Det sto­ra mat­bor­det är mått­be­ställt och till­ver­kat av en lo­kal mö­belsnic­ka­re. Sto­lar­na är från De­part­ment.

All­rum. I sof­fan från IKEA finns det gott kud­dar. Soff­bor­den är från El­los.

Egen­de­sign. Si­de­boar­det har pa­ret de­sig­nat själ­va och fått hjälp av Vik­tors kom­pis att sät­ta ihop. Stom­men är van­li­ga köks­skåp och ski­van är av mar­mor.

Säll­skapsy­tor. I det sto­ra var­dags­rum­met finns plats för bå­de TV-hör­na och mat­bord.

Ar­bet­sy­tor. Kö­ket och samt­li­ga vit­va­ror kom­mer från Ve­dum. Mar­mor­ski­van på köksön är be­ställd i ef­ter­hand. Kru­kan är från Bergs pot­ter och skå­len i bak­grun­den är ett lop­pis­fynd.

MAR­MOR. Hand­fa­tet vi­lar på en lång mar­mor­ski­va. Kor­gen med lock kom­mer från El­los och de mind­re kor­gar­na är från Ernst living.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.