Fa­mil­jen Al­mquist bygg­de ett stort hus i New Eng­land stil, i ett na­tur­skönt lä­ge nä­ra vatt­net.

När fa­mil­jen Al­mquist skul­le byg­ga hus vil­le de hit­ta en käns­la mel­lan det mo­der­na och det klassiska. På en sjö­tomt i det lil­la sam­häl­let Le­rum lig­ger den vack­ra, vi­ta trä­vil­lan i två etage. – ”Vi ut­gick från tom­ten när vi val­de typ av hus och har all­tid

Plaza Guiden (Husguiden och Kök & Badguiden) - - INNEHÅLL - text Isa­bel­la Ståhl foto Peter Wär­ma­re

Hem­ma hos Ca­ri­na 43 år, Andreas 42 år, bar­nen El­len 10 år och Si­mon 8 år. YR­KEN Ca­ri­na är HR chef och Andreas är VD. BOR Le­rum, ut­an­för Gö­te­borg. BYGGÅR Fär­digt april 2016. STOR­LEK 197 kvm. HUSFAKTA Mo­dernt fun­kishus om­byggt till klas­sisk New Eng­land.

Ca­ri­na, Andreas och de­ras två barn El­len och Si­mon var ti­di­ga­re bo­sat­ta i en vil­la cir­ka 500 me­ter från det nya hu­set. Det var op­ti­malt för fa­mil­jen att flyt­ta in­om sam­ma om­rå­de så att bar­nen kun­de gå kvar i sko­lan och fort­fa­ran­de ha nä­ra till si­na vän­ner.

Det ny­bygg­da hu­set lig­ger på en av­styc­kad mark från Andreas för­äld­rars tomt på en na­tur­skön och lugn plats vid sjön Aspen i sam­häl­let Le­rum, un­ge­fär 20 mi­nu­ter från Gö­te­borg.

- Lä­get är helt ma­gisk. Vi har när­het till bad, egen bryg­ga och båt. På som­ma­ren ba­dar och fis­kar vi i sjön och på vin­tern åker vi skrid­skor på isen, be­rät­tar Ca­ri­na.

Hu­set lig­ger av­skilt men än­då nä­ra till gran­nar och en­dast ett sten­kast från svär­för­äld­rar­na så att bar­nen kan springa emel­lan när de vill.

Att väl­ja hus var in­te lätt. Ca­ri­na och Andreas skan­na­de mark­na­den no­ga och pra­ta­de med fle­ra hus­till­ver­ka­re in­nan de be­stäm­de sig för ett My­resjö­hus.

- Vi ha­de tit­tat på många tra­di­tio­nel­la hus men det var all­tid nå­got som sak­na­des. Vi vil­le ha ett hus som in­te var allt­för mo­dernt, det skul­le kän­nas ge­nu­int och char­migt och vi har verk­li­gen fal­lit för New Eng­landsti­len. Nu var vi fria att byg­ga ut­i­från de för­ut­sätt­ning­ar­na vi ha­de på tom­ten, be­rät­tar Ca­ri­na.

My­resjö­hus ar­be­ta­de till­sam­mans med en ar­ki­tekt för att hjäl­pa Ca­ri­na och Andreas att ri­ta om det tra­di­tio­nel­la svens­ka fun­kishu­set till en mer klas­siskt New Eng­land-vil­la. De såg ock­så till att det blev två

UTE­PLATS. Den här­li­ga ve­ran­dan bju­der in till grill­kväl­lar och fest var­ma som­mar­kväl­lar. Bord och sto­lar kom­mer från Jysk, sol­säng och soff­grupp från Ar­twood och sol­säng­en i trä är in­köpt på Rus­ta.

LÄ­GET. Hu­set lig­ger på en na­tur­skön tomt med en sjö all­de­les in­till.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.