dör­ren för fram­ti­den

Plaza Guiden (Husguiden och Kök & Badguiden) - - HUSNYTT -

Helsing­e­dör­ren har lan­se­rat en ny dörr, ”Dör­ren för fram­ti­den”. Dör­ren har lju­di­so­le­ran­de egen­ska­per som stäng­er ute bul­ler och ger en be­hag­lig in­om­hus­mil­jö. Kon­struk­tio­nen som är tjoc­ka­re än van­li­ga dör­rar gör den formsta­bi­la­re. Den har ock­så dubb­la tät­nings­lis­ter som gör att man slip­per drag i hu­set. Dör­rar­na finns i oli­ka ut­fö­ran­den och un­der ka­te­go­ri­er­na tra­di­tio­nel­la, mo­der­na och form­giv­na dör­rar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.