En­kelt med få val

Bal­lings­lövs bad­rums­se­rie Simp­le gör det en­kelt för dig som ska kö­pa ny bad­rums­in­red­ning.

Plaza Guiden (Husguiden och Kök & Badguiden) - - BAD NYTT -

I Simp­le har man lagt fo­kus på al­la de­lar som de­sign, kva­li­tet och ett stramt, en­kelt form­språk. Pre­cis som nam­net an­ty­der ska det va­ra en­kelt att väl­ja. Fär­gen på luc­kor­na kan man an­ting­en få mörk­grå el­ler vi­ta. Även när det kom­mer till kom­mo­den finns det ba­ra två val, med luc­ka/hyl­la el­ler lå­da. Simp­le är dess­utom lätt­pla­ce­rad även i de mind­re bad­rum­men då det grun­das­te dju­pet på kom­mo­den en­dast mä­ter 343 mm. Cirka­pris för kom­mod Simp­le 60 cm med tvätt­ställ i gjut­mar­mor 3 690 kr. Be­slag 55 kr/st. Blan­da­re Focus 70, 1 120 kr. Spe­gel­skåp 60 cm, 3 190 kr och be­lys­nings­arm, 995 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.