Stil 194 Ju­bi­le­um

Plaza Guiden (Husguiden och Kök & Badguiden) - - HUS GUIDE -

Ett topp­mo­dernt, ga­vel­ställt hus med vå­ga­de lin­jer och slim­mat ut­tryck. In­vän­digt har vi skapat en här­lig, öp­pen plan­lös­ning där kö­ket är hu­sets verk­li­ga hjär­ta. Här får al­la plats! Den sto­ra här­li­ga köksön bil­dar en na­tur­lig sam­lings­plats och hu­sets säll­skapsy­tor läm­par sig li­ka bra för bar­nens vil­da le­kar, som för sto­ra gla­da mid­dags­bjud­ning­ar.

Stil 195 ju­bi­le­um är en del av vår S-se­rie som är fram­ta­gen för att al­la fa­mil­jer ska ha möj­lig­het att bo i ett nytt och eget hem. Vi vill till­go­do­se be­ho­vet av rik­tigt bra och pris­värt bo­en­de, det­ta ut­an att för­lo­ra möj­lig­he­ten att på­ver­ka in­ne­hål­let. Al­la hus i S-se­ri­en har en fast plan­lös­ning med sto­ra möj­lig­he­ter att kom­plet­te­ra med ex­tra ut­rym­me. Du kan lå­ta hu­set växa när fa­mil­jen väx­er el­ler eko­no­min tillå­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.